Title: Čokoláda jako jedna z preferovaných potravin
Other Titles: Chocolate as one of the preferred foods
Authors: Čampulová, Karolína
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33112
Keywords: čokoláda;vliv na zdraví;výroba čokolády;historie čokolády;legislativa;druhy čokolády;kakaové boby
Keywords in different language: chocolate;health effects;chocolate production;chocolate history;legislation;chocolate;cocoa beans
Abstract: Tato bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje na úvod do historie čokolády od začátku používání kakaových bobů ve výživě až po zakládání čokoládoven na území České republiky. Dále se v práci nachází legislativa týkající se označování čokoládových výrobků. Jsou zde vymezeny všechny druhy čokolády a výrobky, které se z nich vyrábějí. Největší část práce je věnovaná výrobě čokolády, jakým procesům při nich dochází, a jaké mohou vzniknout vady při nesprávném postupu. Poslední kapitola teoretické části je věnovaná vlivům čokolády na lidské zdraví a psychiku. V kapitole jsou rozepsány vitamíny, minerály a další tělu prospěšné látky, které čokoláda obsahu. Mimo jiné kapitola obsahuje i negativní vliv konzumace čokolády na zdraví. V praktické části bakalářské práce zjišťuje, za pomoci dotazníkového šetření, preferenci dotazovaných studentů k jednotlivým druhům a formám čokolády. Vyhodnocuje preference v daných oblastech konzumace čokolády, od druhu přes náplň a ingredience, obal až po cenu a kvalitu.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the introduction to the history of chocolate from the beginning of the use of cocoa beans in nutrition to the setting up of chocolate factories in the territory of the Czech Republic. In addition, there is legislation on labeling chocolate products. All types of chocolate and the products made from chocolate are defined here. The core of the thesis is about making chocolate, what processes are used, and what defects can occur if the process is wrong. The last chapter of the theoretical part is devoted to the effects of chocolate on human health and psyche. In the chapter terms, such as vitamins, minerals and other body beneficial substances that chocolate contains are defined here. Among other things, the chapter also includes the negative effect of chocolate consumption on health. In the practical part of the bachelor thesis, the questionnaire survey determines the preference of the respondents to the individual chocolate types and forms. It evaluates preferences in specific areas of chocolate cosumtion, taking into consideration the type ingredients, packaging , price and quality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Karolina Campulova.pdfPlný text práce994,91 kBAdobe PDFView/Open
Campulova-oponenet.pdfPosudek oponenta práce554,65 kBAdobe PDFView/Open
Campulova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce649,57 kBAdobe PDFView/Open
Campulova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce18,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.