Title: Analýza finanční struktury podniků vybraného odvětví
Other Titles: Analysis of the financial structure of the enterprises of the selected sector
Authors: Kalíšková, Veronika
Advisor: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33142
Keywords: finanční struktura;majetková struktura;optimalizace finanční struktury;míra zadluženosti;míra zadluženosti vlastního kapitálu;krytí dlouhodobého majetku;ziskový účinek finanční páky;úrokové krytí
Keywords in different language: financial structure;property structure;optimization of the financial structure;rate of indebtedness;rate of indebtedness equity;coverage fixed assets;profitable effect of financial leverage;interest coverage
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu finanční struktury podniků v potravinářském průmyslu. Cílem práce je provést analýzu zadluženosti podniků prostřednictvím dat, které byly získány v databázi Albertina. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje majetkovou a finanční strukturu podniků. Praktická část nejprve charakterizuje potravinářský průmysl a po té analyzuje finanční strukturu podniků. V programu Statistica byly vytvořeny krabicové grafy, vypočítány testová kritéria a p-levely. V MS Excelu byly vytvořeny grafy pro jednotlivé ukazatele zadluženosti v jednotlivých letech. Závěrečná část vyhodnocuje analýzu finanční struktury podniků v potravinářském průmyslu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the analysis of the financial structure of enterprises in the food industry. The primary object is to analyze the indebtedness through data obtained in the Albertina database. The bachelor thesis is divided into two parts. The practical part describes property and financial structure of enterprises. The analysis divides first characterizes the food industry and then analyzes the financial structure of the enterprises.In the program Statistics were boxplot created, test criteria and p-value were calculated. In MS Excel were charts created for each indicator of indebtedness. The final part evaluaetes the analysis of the financial structure of enterprises in the food industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kaliskova_OP.pdfPosudek oponenta práce465,77 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kaliskova_VP.pdfPosudek vedoucího práce324,98 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kaliskova.pdfPrůběh obhajoby práce166,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.