Title: Analýza nákupního chování spotřebitelů
Other Titles: Analysis of the consumers' shopping behaviour
Authors: Makkiehová, Sára
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Macháček Petr, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33145
Keywords: spotřebitel;spotřební chování;teorie front;zdravý životní styl;statistika
Keywords in different language: consumer;consumer behaviour;queuing theory;healthy lifestyle;statistics
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na spotřební chování a postoje spotřebitelů k základním potravinám v České republice. Teoretická část se zabývá problematikou nákupního chování, konkrétně definicí spotřebitele, spotřebního chování, faktorů, které jej ovlivňují, nákupním rozhodovacím procesem a teorií front. Dále se teoretická část zabývá problematikou zdravého životního stylu včetně alternativní výživy. Cílem praktické části je zjištění postojů k nákupnímu chování v rámci dvou vybraných věkových kategorií a jejich srovnání. Zdrojem informací k provedení srovnání je analýza dotazníkového šetření. Otázky v dotazníku jsou rozděleny do tří oblastí. První oblast otázek je zaměřena na zjištění základních informací o respondentech, druhá oblast je zaměřena na sledování nákupního chování spotřebitelů a třetí oblast se týká zdravé výživy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed at consumer behaviour and attitudes of consumers to staple food in the Czech Republic. The theoretical part deals with the issue of purchasing behaviour, namely definition of consumer, consumer behaviour, affecting factors, purchasing decision process and queuing theory. Furthermore, the theoretical part deals with the issue of healthy lifestyle including alternative nutrition. The aim of the practical part is to identify attitudes towards buying behaviour within two selected age categories and their comparison. The source of information for the comparison is analysing of the questionnaire survey. Questions in the questionnaire are divided into three areas. The first area of the questions is focused on gathering basic information about respondents, the second is focused on consumer buying behaviour monitoring and the third area concerns healthy nutrition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Sara_Makkiehova.pdfPlný text práce740,49 kBAdobe PDFView/Open
BP_Makkiehova_VP.pdfPosudek vedoucího práce676,12 kBAdobe PDFView/Open
BP_Makkiehova_OP.pdfPosudek oponenta práce568,63 kBAdobe PDFView/Open
BP_Makkiehova.pdfPrůběh obhajoby práce82,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.