Title: Problematika oceňování ve finančním účetnictví
Other Titles: The issue of valuation in financial accounting
Authors: Nováková, Šárka
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33148
Keywords: oceňovací základny čr;oceňovací základny ias/ifrs;současná hodnota;reálná hodnota
Keywords in different language: czech valuation bases;ias/ifrs valuation bases;present value;fair value
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou použití oceňovacích základen u aktiv a závazků. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je definováno oceňování a proces harmonizace účetních předpisů. Dále jsou rozebrány jednotlivé oceňovací základny definované českými účetními předpisy a následně jsou definovány oceňovací základny dle mezinárodních účetních předpisů IAS/IFRS.V praktické části je nejprve popsán zkoumaný vzorek podniků sestavujících účetní závěrku dle českých předpisů a dle IAS/IFRS. Následně je zkoumáno použití jednotlivých oceňovacích základen u podnikatelských subjektů. Dále je zkoumán vliv ocenění současnou a reálnou hodnotou na finanční situaci a výkonnost českých účetních jednotek. V závěru práce je shrnuta problematika a rozdíly ocenění dle českých a mezinárodních předpisů a jejich vliv na podnikatelské subjekty.
Abstract in different language: The bachelor thesis is dealing with the use of valuation bases for assets and liabilities. The thesis is consisted of theoretical and practical part. The theoretical part defines the valuation and the process of harmonization of accounting regulations. The theoretical part also describes valuation bases defined by Czech accounting regulations and then defines valuation bases according to international accounting regulations. The practical part describes financial statements of different companies and examines the use of valuation bases for business entities that prepare financial statements according to Czech regulations and according to IAS/IFRS. Next, the thesis examines the influence of valuation to the present value and to the fair value on the financial situation of Czech entities. In the last section of practical part, the thesis summarizes issues and differences of valuation of Czech accounting regulation and international accountin regulations and their influence on entrepreneurial subjects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Novakova.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
BP_Novakova_VP.pdfPosudek vedoucího práce570,37 kBAdobe PDFView/Open
BP_Novakova_OP.pdfPosudek oponenta práce554,81 kBAdobe PDFView/Open
BP_Novakova_0.pdfPrůběh obhajoby práce90,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.