Title: Zdroje financování ve vybraném podnikatelském subjektu
Other Titles: The financial resources of a selected company
Authors: Petříková, Markéta
Advisor: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Referee: Nová Michaela, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33149
Keywords: podnikatelské subjekty;zdroje financování;majetková struktura;finanční struktura;finanční analýza
Keywords in different language: business entities;resources of financing;properity structure;financial structure;financial analysis
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na zdroje financování. Práce je rozdělena na dvě části. První část zahrnuje teoretická východiska, která slouží pro uvedení do problematiky financování. Jsou zde objasněny zdroje financování dle účetnictví v podobě majetkové a finanční struktury. Dále se práce zabývá finančními zdroji z pohledu financí spolu s definováním jednotlivých druhů, stanovení vlastních a cizích zdrojů podniku. Součástí finančních zdrojů je finanční řízení a plánování. Pro posouzení finančního zdraví je zmíněná i finanční analýza. Tyto stanovené pojmy slouží jako opěrné body pro následnou druhou praktickou část, ze které nadále vycházejí. Všechna výše zmíněná stanoviska jsou aplikována na konkrétní podnik, s cílem analyzovat finanční zdroje podniku a navrhnout případné opatření.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on resources of financing. The thesis is divided into two parts. The first part includes the theoretical points which serves to introduce into the issue of financing. There are defined resources of financing according to accounting in the form of property and financial structures. Further, the thesis deals with financial resources from the perspective of finance together with the definition of individual species, by determining own and foreign resources of the company. Financial resources include financial management and planning. For assessment of the financial health is described financial analysis. These set terms serve as a backbone for the second practical part, from which it continues. All of the above mentioned opinions are applied to a specific company with target to analyze financial resources and to suggest possible measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petrikova_2018.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
BP_Petrikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce519,27 kBAdobe PDFView/Open
BP_Petrikova_OP.pdfPosudek oponenta práce536,42 kBAdobe PDFView/Open
BP_Petrikova.pdfPrůběh obhajoby práce90,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.