Title: Úroveň finanční gramotnosti dospělé populace ve vybraných regionech
Authors: Skalická, Jarmila
Advisor: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33152
Keywords: finanční gramotnost;finanční vzdělávání;finanční produkty a služby;peníze
Keywords in different language: financial literacy;financial education;financial products and services;money
Abstract: Předmětem bakalářské práce "Úroveň finanční gramotnosti dospělé populace ve vybraných regionech" je analýza současného stavu finanční gramotnosti v České republice. V teoretické části je postupně definována finanční gramotnost a její složky, následuje část zaměřená na vývoj finančního vzdělávání, postoj státu, formy a dostupnost tohoto vzdělávání. Práce obsahuje také dopady finanční negramotnosti a krátký výčet existujících výzkumů finanční gramotnosti. V praktické části charakterizuji svůj výzkum, který byl prováděn pomocí dotazníkového šetření. Provedla jsem vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníkového šetření a celkové bodové hodnocení. Výsledky této analýzy jsou průběžně porovnávány s výzkumy, které proběhly v předchozích letech. V závěru práce jsou shrnuty výsledky vlastního průzkumu a obsahuje doporučení
Abstract in different language: The object of bachelor work "Level of adult Financial literacy in certain regions" is analyse of actual Financial literacy in Czech Republic. In theoritical part Financial literacy and its folders is gradually defined, follow on part, which is focused on the progression of the Financial acquirements, attitude of the state, form and availabity of the acquirements. Work also include impact of Financial literacy and short enumeration of existing research on Financial literacy. In practical part I define my research which was made by questionnaire. I analyse each questions of questionnaire and overal point ranking. Results of my analysis is compared with previous historical researches. In the end of my work is described results of my own research which contains reccomendation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Skalicka Jarmila, Plzen 2018.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
BP_Skalicka_VP.pdfPosudek vedoucího práce612,02 kBAdobe PDFView/Open
BP_Skalicka_OP.pdfPosudek oponenta práce514,53 kBAdobe PDFView/Open
BP_Skalicka.pdfPrůběh obhajoby práce83,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.