Title: Oceňování aktiv v podniku
Other Titles: Evaluation process of assets in company
Authors: Toman, Filip
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33155
Keywords: aktiva;majetek;společnost;ocenění;zemědělství
Keywords in different language: assets;estate;company;evaluation;agriculture;depreciation
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na oceňování aktiv v českém podniku, konkrétně se jedná o společnost AGROKLAS Staré Sedliště a.s. Teoretická část je věnována významu oceňování, mezinárodním právním úpravám IAS/IFRS, českým právním předpisům a definování vybraných druhů aktiv. V praktické části je představena analyzovaná společnost a její finanční situace pomocí ukazatelů rentability. Následuje ocenění konkrétních majetků užívaných v podniku. Způsob ocenění, který byl použit při pořízení a k rozvahovému dni. Společně s tím budou ukázány i jiné metody, které lze použít, způsob účtování a výpočet daňových odpisů. V závěru je zhodnoceno celkové oceňování ve společnosti a problémy spojené s oceňováním majetků v zemědělství.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the valuation of assets in the Czech company, namely AGROKLAS Staré Sedliště a.s. The theoretical part dedicatory to the importance of valuation, international legal regulations IAS / IFRS, Czech legislation and defining selected asset types. In the practical part represents the analyzed company and its financial situation through profitability ratios. Next is the valuation of the specific assets used in the company. Valuation method used in the acquisition and at the balance sheet date. Along with this will be described other methods that can be used, the method of accounting and the calculation of tax depreciation. Finally, the overall valuation in the company and the problems associated with the valuation of agricultural assets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Toman Filip.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
BP_Toman_VP.pdfPosudek vedoucího práce548,87 kBAdobe PDFView/Open
BP_Toman_OP.pdfPosudek oponenta práce560,47 kBAdobe PDFView/Open
BP_Toman.pdfPrůběh obhajoby práce83,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.