Title: Průprava dětí předškolního věku ke sportovnímu lezení
Other Titles: Preparatory movement exercises for sports climbing for preschool children
Authors: Voláková, Dominika
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33194
Keywords: dítě v předškolním věku;sportovní lezení;lezecké hry;bezpečnost
Keywords in different language: preschool children;sport climbing;climbing games;safety
Abstract: Tématem práce jsou lezecké hry a průpravná cvičení, kterými lze děti v předškolním věku vést ke sportovnímu lezení na umělé stěně. V druhé kapitole je definováno dítě v předškolním věku, jeho pohybové schopnosti a dovednosti. Další část práce je věnována sportovnímu lezení, tréninku, pomůckám a vlivu sportovního lezení na zdraví a psychiku dítěte. Na základě odborné lezecké literatury, literatury týkající se pohybových dovedností dětí v předškolním věku a vlastní instruktorské praxe jsem vytvořila zásobník lezeckých her a prakticky je vyzkoušela na skupině dětí navštěvující kroužek horolezectví. Každá uvedená hra obsahuje: časovou náročnost, doporučený věk, potřebné pomůcky, pravidla hry, možné obměny a reflexi z její realizace.
Abstract in different language: The Topic of this bachelor thesis are climbing games and preparatory exercising, that help children in preschool age to sport climbing on artificial wall. In the second chapter is definotion children in preschool age and his movement abilities and skills. Next part is about sport climbing, training, aids and influence of sport climbing on health and psyche of children. On the basis of professional climbing literature, literature of movement skills children in preschool age and my own instruktor practice I created a file of climbing games and tried on a group of children from climbing class. Each game contains: time duractions, recommended age, neceséry tools, rules of game, variations and reflection from realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace posledni verze.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Volakova - V.pdfPosudek vedoucího práce121,88 kBAdobe PDFView/Open
Volakova - O.pdfPosudek oponenta práce127,88 kBAdobe PDFView/Open
Volakova.pdfPrůběh obhajoby práce57,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.