Title: Komunikační systém s vícestavovou rozmítanou modulací
Other Titles: Communication system with M-ary chirp modulation
Authors: Křeček, Michael
Advisor: Veřtát Ivo, Ing. Ph.D.
Referee: Dudáček Luděk, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33277
Keywords: vícestavové rozmítané modulace;rozprostřené spektrum;nízkoenergetický komunikační systém;zlomková fourierova transformace
Keywords in different language: m-ary chirp modulation;spread spectrum;low power communication system;fractional fourier transformation
Abstract: Cílem této diplomové práce je experimentální softwarové realizace komunikačního systému pracujícím v reálném čaše. Diplomová práce navazuje na [4], kde autor vytvořil v prostředí MATLAB softwarové řešení modulátoru a demodulátoru s využitím modulace vícestavových rozmítaných modulací. Tato práce poukazuje na problémy původní verze a popisuje následné řešení a vylepšení. Značné úsilí bylo vyvinuto pro snížení výpočetního výkonu. To vedlo k novým neobvyklým možnostem demodulačního procesu, kdy se využila decimace a frakční Fourierova transformace. Výsledkem této práce je funkční softwarový prototyp komunikačního systému se schopností volit energetickou nebo spektrální účinnost pro skupinu vícestavových rozmítaných modulací, který byl vytvořen v softwarovém prostředí MATLAB
Abstract in different language: The aim of this thesis is the experimental software implementation of a communication system working in real-time. Thesis follows up on [4], where author created software solution of the modulator and demodulator utilizing M-ary chirp modulation in a MATLAB environment. This paper points out to the issues of the original version and describes subsequent solutions and improvements. In particular, significant eort to decrease computation difficulty has been made. This lead to new unusual possibilities to demodulation process, where decimation and fractional Fourier Transform were utilized. The result of this thesis is a functional software prototype of the communication system, with an ability to select energy or spectral efficiency over a group of the M-ary chip modulation, created in the MATLAB environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Krecek.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
075113_oponent.pdfPosudek oponenta práce372,84 kBAdobe PDFView/Open
075113_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,62 kBAdobe PDFView/Open
075113_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.