Title: Zjednodušená simulace analogové části zapojení ECU a vozidla
Other Titles: Simplified simulation of the analog part of ECU and vehicle
Authors: Ježek, Vojtěch
Advisor: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Kubík Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33282
Keywords: simulace;analogové simulátory;analýza obvodu;metoda razítek;numerické metody;lineární rovnice;nelineární rovnice;diferenciální rovnice
Keywords in different language: simulation;analog simulators;circuit analysis;modified nodal analysis;numerical methods;linear equations;nonlinear equations;differential equations
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a vytvořit simulátor analogových elektronických obvodů, které jsou přítomny v řídící jednotce automobilu. V první části jsou popsané rozdíly mezi digitální a analogovou simulací. Po této části následuje teoretický rozbor metod pro analýzu elektronických obvodů a metod pro jejich výpočet. V poslední části je rozebrána praktická realizace části simulátoru.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis was to design and create simulator of analog electronic circuits, which are present in the automotive control unit. First part describes the differences between digital and analog simulation. Next part is theoretical analysis of methods for analysis of electronic circuits and methods for their calculation. Last part describes the practical implementation of the part of the simulator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vojtech_Jezek_2018.pdfPlný text práce15,33 MBAdobe PDFView/Open
075261_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce328,97 kBAdobe PDFView/Open
075261_oponent.pdfPosudek oponenta práce493,33 kBAdobe PDFView/Open
075261_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.