Title: Návrh a aplikace "systému pro měření protokolem CCP/XCP" pro mikroprocesory
Other Titles: Design and Application "system for the measurement of the CCP / XCP protocol" for microcontrollers
Authors: Hás, Martin
Advisor: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33285
Keywords: xcp;ccp;kalibrační protokol;měřící systém;stm8
Keywords in different language: xcp;ccp;calibration protocol;measurement system;stm8
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému s mikrokontrolérem, který komunikuje s nadřazeným systémem pomocí měřícího a kalibračního protokolu XCP, realizovaného po sběrnici CAN. Protokol XCP slouží především k získávání dat a jejich zápisu do systému s mikrokontrolérem. Teoretická část práce se zabývá testováním softwaru a stručně shrnuje základy protokolu XCP. V další části práce jsou uvedeny požadavky zadavatele na realizovaný systém. V praktické části je nejdříve popsán hardware systému, tj. výběr součástek a výsledná deska plošných spojů. Dále je řešeno programové vybavení systému. U toho jsou představeny pomocné vývojové nástroje, dále je uveden vývojový diagram a detailní popis aplikace. Poslední část kapitoly tvoří soupis implementovaných příkazů XCP a objektů na pevně daných adresách v paměti mikrokontroléru.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the design and the realization of a system with a microcontroller, which communicates with its master system via the measurement and calibration protocol XCP realized over a CAN bus. XCP protocol serves primarily for the purpose of the acquisition of the data and their writing to the microcontroller system. The theoretical part of this thesis deals with the software testing and briefly summarizes the basics of XCP. In the next part there are stated the requirements for the system as requested by its contractor. In the practical part of the thesis the hardware of the system is described first, that is the choice of the components and the resulting printed circuit board. The software of the system is discussed next. Auxiliary development tools are described and then the application flowchart and the detailed application's description are presented. The last part of the chapter consists of the list of all implemented XCP commands and objects located on the fixed addresses in the memory of the microcontroller.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Martin_Has_2018_XCP.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
075316_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,58 kBAdobe PDFView/Open
075316_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,72 kBAdobe PDFView/Open
075316_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce148,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.