Title: Komplexní analýza v konkrétním podniku cestovního ruchu
Other Titles: A comprehensive analysis in selected tourism enterprise
Authors: Stryalová, Petra
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33495
Keywords: cukrárna;podnik;lázeňství;analýza;služba;zákazník;cestovní ruch
Keywords in different language: cake shop;business;spa;analysis;service;customer;tourism
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat současný stav a poté zpracovat návrhy pro zlepšení návštěvnosti. Podnik je zajímavý tím, že nabízí své služby v odvětví cestovního ruchu, ale také v jeho specifické formě a to je lázeňství. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první části se autorka seznamuje se základními pojmy a charakterizuje veškeré analýzy (makroprostředí, externího mikroprostředí, interního mikroprostředí), které v práci provede. V praktické části autorka představuje daný podnik pomocí vybraných analýz a pro shrnutí všech aspektů použila SWOT analýzu, aby stanovila silné a slabé stránky cukrárny, ale také výzvy a hrozby do budoucna. Na základě výsledků této analýzy a stanovení cílů jsou navržena konkrétní doporučení pro zlepšení návštěvnosti podniku. V nejlepším případě by majitelka podniku měla uvažovat o změnách, které byly navrženy.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to analyze the current of the business and then develop proposals for the improvement of attendance. This businees is interesting, in that it offers its services in the tourism sector, but also in its specific form and i tis the spa industry. Bachelor thesis is devided into three parts. In the first part the autor introduces the baic concepts and characterizies all of the analysis (macro-enviroment, the external microenvironment, the internal microenvironment), which in the thesis perfomed. In the practical part the autor presents the business using celected analysis and for a summary of all aspects of the use of the SWOT analysis to identify the strenghts and weaknesses of the business, but also challenges and threats for the future. On the basic of the results of this analysis and settings objectives are designed specific recommendations for improving the traffic of the business. In the best case, would the owner of business should consider about the changes that have been proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_STRYALOVA_Petra_final.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Stryalova_OP.pdfPosudek oponenta práce684,03 kBAdobe PDFView/Open
Stryalova_VP.pdfPosudek vedoucího práce802,55 kBAdobe PDFView/Open
Stryalova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce216,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.