Title: Moderní technologie ve službách cestovního ruchu
Other Titles: Modern technologies in tourism services
Authors: Härtelová, Nikol
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33514
Keywords: analýza webu;cestovní ruch;internet;moderní technologie;nápravná opatření
Keywords in different language: website analysis;tourism;internet;modern technologies;corrective actions
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu oficiálních turistických portálů jednotlivých krajů ČR. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Rešeršní část se zabývá moderními technologiemi v cestovním ruchu, internetem, jeho využitím v cestovním ruchu a webovou prezentací destinací. Na teoretickou část navazuje praktická část, která identifikuje vybranou hodnotící metodu webové stránky dané destinace. V empirické části jsou analyzovány webové stránky věnované cestovnímu ruchu v jednotlivých krajích. Hlavním cílem práce je popis současné situace a předložení návrhů na zlepšení v oblasti webové prezentace krajů. Webové stránky krajů jsou obodovány a ohodnoceny. Zde jsou teoretické znalosti uplatněny v konkrétních případech. Práce se dále zaměřuje na nápravné opatření, na jehož základě jsou doporučeny návrhy na zlepšení komunikace v oblasti sociálních sítí
Abstract in different language: This work focuses on an analysis of official tourist portals of the Czech Republic regions. The work consists of a theoretical and practical part. The research part deals with modern technologies in tourism, the Internet, its use in tourism, and web presentation of destinations. The theoretical part is followed by a practical part, which identifies the selected destination site evaluation method. The empirical part concerns the analysis of websites devoted to tourism in individual regions. The main objective is to describe the current situation and proposals for improvements in the field of website presentation of regions. The website presentations of regions are marked and evaluated. Theoretical knowledge is applied in specific cases here. The work also focuses on a corrective action, on the basis of which proposals are recommended, as regards the improvement of communication in social networks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hartelova.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Hartelova_o.pdfPosudek oponenta práce565,28 kBAdobe PDFView/Open
Hartelova_v.pdfPosudek vedoucího práce597,83 kBAdobe PDFView/Open
Hartelova_p.pdfPrůběh obhajoby práce184,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.