Title: Reklama a její působení na spotřebitele
Other Titles: Advertising and its effects on consumer
Authors: Tesařová, Tereza Magdalena
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33537
Keywords: reklama;oční kamera;humor;strach;erotika;emoce
Keywords in different language: advertising;eye tracking;humor;fear;eroticism;emotions
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu reklamy na náhodný vzorek lidské veřejnosti a vlivu zvolených reklam využívajících emoční apely na vybrané respondenty. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části autorka definuje pojem reklama, tato část se zabývá zejména zařazením reklamy do složek komunikačního mixu, významem barev v reklamě, popisem reklamních médií a emočních apelů v reklamě. Praktická část se zabývá vyhodnocováním dotazníkového šetření, interpretací výsledků oční kamery a vyhodnocováním definovaných hypotéz a tvrzení. V závěru autorka shrnuje největší přínosy práce.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the research of the influence of advertising on a random sample of the public and the influence of the selected advertisements using emotions on the selected respondents. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the author defines the concept of advertising, deals with the inclusion of advertising in the components of the communication mix, the importance of advertising colors, the description of the advertising media and the emotions in the advertisement. The practical part deals with evaluating the questionnaire survey, interpreting the results of the eye camera and evaluating the defined hypotheses and statements. In the conclusion the author summarizes the greatest benefits of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Tesarova.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFView/Open
Tesarova_v.pdfPosudek vedoucího práce633,7 kBAdobe PDFView/Open
Tesarova_o.pdfPosudek oponenta práce706,94 kBAdobe PDFView/Open
Tesarova_p.pdfPrůběh obhajoby práce230,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.