Title: Dopady globalizace na ekonomiku ČR
Other Titles: Effects of globalisation on economy of the Czech Republic
Authors: Urbanová, Denisa
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33542
Keywords: globalizace;dopady globalizace;důsledky globalizace;česká ekonomika;ekonomické dopady globalizace;česká republika
Keywords in different language: globalization;effects of globalization;impacts of globalization;czech economy;economy impact of globalization;czech republic
Abstract: Tato práce se zabývá dopady globalizace na ekonomiku ČR. Jejím cílem je charakterizovat ekonomické dopady globalizace a následně zanalyzovat a zhodnotit globalizační dopady na vybrané oblasti české ekonomiky. Práce je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola je zaměřena na teoretická východiska práce, které se zaměřují na objasnění termínu globalizace na základě odborné literatury a odborných článků. Druhá kapitola je zaměřena na obecné dopady globalizace, především ekonomické. Tato kapitola se konkrétně zabývá dopady globalizace na obchod, firmy, přímé zahraniční investice, trh práce, ekonomický růst a chudobu. Další podkapitolou jsou dopady globalizace na demokratický stát a jeho občany. V této kapitole jsou objasněny pozitivní i negativní dopady globalizace na jednotlivé oblasti. Třetí kapitola navazuje na druhou kapitolu s vybranými ekonomickými dopady globalizace na českou ekonomiku. Kapitola se zaměřuje na přesné zhodnocení důsledků globalizace a ekonomiku ČR. Pro analýzu ekonomických dopadů globalizace byly použité tabulky a obrázky se statistickými daty.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the effects of globalization on economy of the Czech Republic. The main goal is to characterize the economic impacts of globalization and then to analyse and evaluate the globalization impacts on selected areas of the Czech economy. The thesis is divided into three chapters. The first chapter is focused on the theoretical starting section of work that focus on explaining the term of globalization on the basis of professional literature and professional articles. The second chapter is focused on the general impacts of globalization, especially economic. This chapter specifically addresses the impacts of globalization on business, firms, foreign investments, the labour market, economic growth and poverty. Another subchapter described the impact of globalization on the democratic state and its citizens. This chapter explains the positive and negative impacts of globalization on individual areas. The third chapter builds on the second chapter with selected economic impacts of globalization on the Czech economy. The chapter is focused on the precise assessment of the consequences of globalization and the Czech economy. Statistical tables and figures were used to analysis the economic impacts of globalization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbanova Denisa.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Urbanova_v.pdfPosudek vedoucího práce688,22 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova_o.pdfPosudek oponenta práce528,52 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova_p.pdfPrůběh obhajoby práce190,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.