Title: Dopady Velké deprese na ekonomiku ČSR ve třicátých letech
Other Titles: The effects of the Great Depression on the economy of the Czechoslovakia in the 1930s
Authors: Gontkovič, Petr
Advisor: Jarý Čestmír, PhDr.
Referee: Martinčík David, JUDr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33549
Keywords: velká deprese;československo;hospodářský cyklus;zlatý standard;deflace;monetární teorie;teorie podspotřeby
Keywords in different language: great depression;czechoslovakia;economic cycle;gold standard;deflation;monetary theory;underconsumption theory
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na Velkou depresi z 30. let a na ekonomickou situaci Československa během této krize. Práce je sestavena celkem z pěti kapitol. Na prvních stranách práce se věnuji charakteristice československé ekonomiky ve 20. letech. Ve druhé kapitole jsou vyobrazeny základní teoretické směry zkoumající možnou příčinu krize. Třetí kapitola zachycuje vývoj československé ekonomiky během krize na několika hlavních ekonomických ukazatelích. Následující kapitola je potom věnována teoretickým přístupům, kterým byla v Československu věnována pozornost při řešení Velké deprese. V této kapitole je také uvedena realizovaná protikrizová politika a kroky, které Československo podniklo. V závěrečné kapitole jsou pak uvedeny dopady Velké deprese na Československo a okolní svět.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis is focused on Great Depression of 1930s and on economic situation of Czechoslovakia during this crisis. This thesis is comprised in five chapters. On the very first pages, I devote myself in the characteristics of Czechoslovak economy in the 1920s. In the second chapter are described basic theories investigating the possible causes of the crisis. The third chapter captures the development of Czechoslovak economy during the Great Depression on several major economic indicators. The following chapter is devoted to the theoretical approaches, which have influenced the way the Depression was solved in Czechoslovakia. In this chapter is also mentioned the anti-crisis policy and measures taken by Czechoslovakia. In the last chapter are presented some impacts of Great Depression on the Czechoslovak economy and the outside World.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Gontkovic_VP.pdfPosudek vedoucího práce589,62 kBAdobe PDFView/Open
Gontkovic_OP.pdfPosudek oponenta práce82,53 kBAdobe PDFView/Open
Gontkovic_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce208,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.