Title: Analýza ovlivňování blízkých produktovodů elektrickými venkovními vedeními a kabely
Authors: Janda, Zbyněk
Referee: Barták Jiří, Ing. CSc.
Ivánek Lubomír, Doc. Ing. CSc.
Orságová Jaroslava, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33611
Keywords: induktivní vliv;korozní vliv;redukční koeficient;omezující vodič;potrubí;potenciál potrubí;měření;vedení vvn a zvn;kabely vvn a zvn;poruchový stav vedení;provozní stav vedení;softwarová simulace.
Keywords in different language: inductive influence;corrosive influence;reduction coefficient;mitigation wire;pipeline;pipeline potential;measurement;overhead line vhv;cables vhv;fault condition of overhead line;operation condition of overhead line;software simulation.
Abstract: Předkládaná disertační práce je zaměřena na analýzu nežádoucích účinků venkovních vedení a kabelů na ocelová izolovaná potrubí. Práce se podrobně zabývá rozložením elektromagnetického pole v okolí ovlivněných potrubí s respektováním blízkých omezujících vodičů a způsobem zakomponování jejich účinků do numerického výpočtu indukovaných napětí v potrubí. Další část řeší způsob výpočtu a vyhodnocení indukovaných napětí v potrubí při provozním stavu vedení a s tím souvisejícího vlivu na korozi potrubí střídavými proudy. Zjištěné výsledky byly ověřeny praktickým měřením. Předmětná práce dále řeší analýzu vlivu venkovních vedení na kvalitu svařování potrubí. Pro problematiku nebezpečných vlivů kabelových vedení vvn a zvn na blízké potrubní systémy jsou zpracovány a vyhodnoceny výpočty indukovaných napětí pro různé varianty souběhů. Elektromagnetická pole jsou řešena s využitím výpočetního nástroje COMSOL Multiphysics 4.3.
Abstract in different language: The thesis is focused on the analysis of negative effects of overhead lines and cables on insulated steel pipes. The thesis elaborates on the distribution of the electromagnetic field in the surroundings of the affected pipelines with respect to the nearby mitigation wires and the incorporation of their effects into the numerical calculation of the induced voltage in the pipeline. In the next part of the thesis the method of calculating and evaluating the induced voltage in the pipeline during the operating state of the line is dealt with, and the related influence on the corrosion of the pipeline by alternating currents is investigated. The results were verified by practical measurements. The thesis further deals with the analysis of the influence of overhead lines on the quality of pipe welding. For the problems of the hazards of VHV overhead lines on nearby pipeline systems, calculations of induced voltages for different variants of concurrent are processed, and evaluated. Electromagnetic fields are solved using the COMSOL Multiphysics 4.3 computing tool.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Janda_2017.pdfPlný text práce4,52 MBAdobe PDFView/Open
janda_opon.pdfPosudek oponenta práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
janda_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce714,6 kBAdobe PDFView/Open
janda_publ.pdfPosudek vedoucího práce664,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.