Title: Charakterizace tepelných procesů při laserovém přetavování povlaků
Other Titles: Characterization of Thermal Processes during Laser Remelting of Coatings
Authors: Vostřák, Marek
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33619
Keywords: termografie;laserové přetavování;metody měření;povlaky
Keywords in different language: thermography;laser remelting;methods of measurement;coatings
Abstract: Disertační práce je zaměřena na vývoj nové metody měření procesu laserového přetavování žárově stříkaných povlaků s využitím termovizních kamer. Jejím výsledkem je návrh vhodného experimentálního uspořádání, postup měření a jeho vyhodnocení, analýza vztahů mezi výsledky měření, procesními parametry přetavení a hloubkou protavení. Přehled současného stavu problematiky shrnuje především poznatky o využití laserů k přetavování žárově stříkaných povlaků. Jsou uvedeny možné metody přetavování, přetavované materiály a vlastnosti povlaků po přetavení. Další část je věnována použití metod charakterizace tepelných procesů v technologiích laserového zpracování povrchu materiálů. Pozornost je věnována především bezkontaktnímu měření teplot a použití termovizních kamer. Následují cíle disertační práce, kterými jsou návrh a vývoj nové metody měření procesu přetavení žárově stříhaných povlaků a způsobu vyhodnocení měření. Dále pak ověření funkčnosti metody při přetavení povlaků a analýza vztahů mezi naměřenými výsledky, procesními parametry přetavení a dosaženou hloubkou protavení. V kapitole metody zpracování jsou uvedeny detaily o použitém laserovém systému, zvolených technologických parametrech a vzorcích. Dále jsou popsány použité termovizní kamery a následně pak postup vývoje metody měření, jednotlivé varianty metody včetně uspořádání během experimentu a postupů vyhodnocení měření. V části výsledky jsou nejprve uvedeny výsledky přetavení povlaku Stellitu 6, především vývoj hloubky protavení v závislosti na parametrech přetavení. Dále jsou uvedeny teplotní charakteristiky procesu přetavení a analyzován jejich vztah s procesními parametry a následně s dosaženou hloubkou protavení. Následuje diskuze k hlavním jevům ovlivňující výsledky měření a nakonec je uvedeno zhodnocení vyvinuté metody a zobecněný postup její aplikace. Práce byla řešena v rámci studijního programu Fyzika plazmatu a tenkých vrstev na Katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd ve spolupráci s odborem Termomechanika technologických procesů vysokoškolského ústavu Nové technologie výzkumné centrum.
Abstract in different language: PhD thesis is focused on the development of a new method for measuring thermal processes in laser remelting of thermally sprayed coatings by using infrared cameras. The result of the thesis is a design of the suitable experimental setup, the advancement of measurement and its evaluation, analysis of relations among measurements outcome, process parameters of laser remelting and achieved depth of remelting. The chapter literature review summarizes the knowledge of utilization lasers for remelting of the thermally sprayed coating. Possible methods of remelting, materials of remelted coating and properties of coatings after remelting are introduced. Next part is dedicated to methods utilized for characterization of thermal processes in laser surface treatment processes. Attention is paid in particular to contactless methods of temperature measurement and utilization of infrared cameras. In the next part, the goals of the PhD thesis are defined and these are the design and development of a new method for measuring laser remelting of thermally sprayed coating and methods of evaluating measurement. Further goals are verifications of developer method functionality during remelting of coatings and analysis of relations among measurements outcome, process parameters of laser remelting and achieved depth of remelting. In the methods section, there is description of utilized laser systems, selected processing parameters and used samples. Next, the used infrared cameras are described as well as the advancement of development of a new method of measurement, individual variants of the method including experimental arrangements and evaluations procedures. In the chapter results and discussion, there are shown outcomes of remelting the Stellite 6 coating, primarily the development of the depth of remelting in dependence on processing parameters. Next, the thermal characteristics of the laser remelting process are introduced and their relation with processing parameters and achieved depth of remelting. Following are discussions on main effects influencing the measurement's outcome and lastly the assessment of developed method and generalized procedure of its application. The PhD thesis has been solved within the study program Plasma Physics and Physics of Thin Films at the Department of Physics of Faculty of Applied Sciences in cooperation with department Thermomechanics of Technological Processes of the institute New Technologies Research Centre.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vostrak_Disertace_Final_lowres.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-vostrak.pdfPosudek oponenta práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-vostrak.pdfPrůběh obhajoby práce838,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.