Title: Soupeření lodních společností o zákazníky z Předlitavska na přelomu 19. a 20. století
Other Titles: Rivalry Shipping Companies for Customers from the Cisleithania at the turn of the 19th and 20th Centuries
Authors: Boček, Martin
Advisor: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33635
Keywords: vystěhovalectví;habsburská monarchie;lodní společnosti;hapag;norddeutscher lloyd;austro-americana;cunard line.
Keywords in different language: emigration;habsburg monarchy;shipping companies;hapag;norddeutscher lloyd;austro-americana;cunard line.
Abstract: Tématem této disertační práce je analýza soupeření lodních společností o zákazníky v habsburské monarchii. Současně se tím naskýtá možnost srovnat vybrané lodní společnosti a jejich přístup k zákazníkům z habsburské monarchie. Práce se primárně zabývá fungováním lodních společností v podunajské monarchii a současně poskytuje vhled do fenoménu vystěhovalectví z Rakousko-Uherska v období masové migrace do USA. V průběhu 19. století se rozhodla celá řada osob emigrovat do zámoří, habsburskou monarchii z tohoto rámce nevyjímaje. Důraz je kladen především na vystěhovalce z předlitavské části monarchie, kteří se rozhodli odejít do Severní Ameriky, avšak vzhledem ke zvolenému tématu nelze opomenout ani emigraci z uherské části. Časově je disertační práce vymezena posledními dekádami dlouhého 19. století a obsahuje v sobě období až do vypuknutí první světové války v roce 1914. V těchto létech v podstatě vrcholila emigrace z habsburské monarchie a jednalo se o zlatou dobu lodní dopravy. Téma soupeření lodních společností je neodmyslitelně spojeno s otázkou vystěhovalectví do zámoří, které směřovalo v průběhu 19. století nejčastěji do USA. Tento fenomén v sobě rovněž skýtá přístup rakousko-uherské vlády k vystěhovaleckým zákonům nebo agitaci zástupců lodních společností. Dále je zvláštní pozornost věnována vývoji lodní dopravy a cestě vystěhovalců do USA, která se postupně v 19. století stávala čím dál tím více snadnější a snesitelnější, především s tím, jak byly vydávány různá nařízení a opatření týkající se nakládání s pasažéry pro lodní společnosti. Příliv chudých vystěhovalců se stal takzvaným velkým byznysem lodních společností, které na chudých vystěhovalcích vydělávaly vysoké finanční částky. V rámci tématu se tak otevírá možnost prozkoumat problematiku výběru lodní společnosti, vypořádání se s administrativními překážkami nutným pro legální vystěhování, nebo fungování jednotlivých rejdařství v rámci monarchie. V komparaci soupeření jednotlivých společností z několika evropských států a jimi nabízených služeb se také naskýtá možnost analýzy samotného průběhu cesty v závislosti na vybrané společnosti a nabízených služeb. Řada zástupců společností se často pohybovala na hraně zákonů jednotlivých evropských zemí a rovněž v Rakousko-Uhersku tomu nebylo jinak. Tento fakt přetrvával až do konce první světové války, přičemž se habsburská vláda nikdy zcela nerozhodla k razantnímu zákroku proti agentům odvádějících z jejího území velké množství osob a naopak v tomto potvrzovala svou částečnou liberálnost. Zohledněno je v samotné práci chronologické hledisko, protože například německé společnosti vstoupily se svými agenty do monarchie mnohem dříve, než byly vytvořeny linky západním směrem z Terstu a Rijeky provozované domácí rakouskou společností a jedním z britských rejdařství. Obyvatelé monarchie, kteří se rozhodli pro odchod do Severní Ameriky, měli na výběr z mnoha společností nabízejících přepravu přes Atlantik. V habsburské monarchii působily na začátku 20. století již v podstatě všechny tehdejší významné lodní společnosti nabízející plavby do severoamerických přístavů, ať již německé, britské či jedna rakouská. Z tohoto důvodu je v práci věnována pozornost relativně úzkému okruhu vybraných námořních společností, které se staly pro vystěhovalce z monarchie na konci 19. století nejvíce využívané. V Evropě sice působila celá řada společností, avšak v práci bude věnována pozornost těm nejvýznamnějším, které byly nejvíce relevantní pro obyvatele monarchie. Autor disertační práce zvolil pro svou komparaci dvě největší německá rejdařství Hamburg Amerikanische Paketfahrt Aktien-Gesellschaft (HAPAG) a Norddeutscher Lloyd (NDL). Tyto dvě firmy primárně srovnává s vlastní rakouskou společností Austro-Americana a britskou společností Cunard Line, která na habsburském trhu působila v podstatě jako cizí element, přestože získala od zalitavské vlády výsadní postavení.
Abstract in different language: The goal of presented dissertation thesis is competitive analysis of shipping companies for customers in the Habsburg Monarchy. At the same time there is a possibility to compare chosen shipping companies and their attitude to customers in the Habsburg Monarchy. The thesis primarily deals with operation of shipping companies in the Habsburg Monarchy and it also provides insight into the phenomenon of emigration from the Austro-Hungarian Empire during the mass migration to the USA. During the 19th century, lots of people decided to emigrate overseas. And it happened also in the Austro-Hungarian Empire. Emphasis is put mainly on emigrants from the Cisleithania part of the Monarchy who decided to leave to North America. But it is not possible to forget the migration from Hungarian part. In terms of time, the dissertation thesis is delimited by the last decades of the long 19th century and includes the time until the outbreak of World War I in the year 1914. The culmination of migration from the Austro-Hungarian Monarchy came in those years and that time is considered to be gold age of shipping. Competition of shipping companies is inseparably connected with emigration abroad that was during the 19th century oriented mainly to the USA. The phenomenon includes also attitude of Austro-Hungarian government to emigration laws or campaign of representatives of shipping companies. Special attention is given to development of shipping and travel of emigrants to the USA. It started to be easier and more bearable during the 19th century. It was influenced by various orders and arrangements dealing with treatment of shipping companies travellers. Influx of poor immigrants became huge business for shipping companies that profited lots of money from poor immigrants. A question of choosing the shipping company, dealing with administrative obstacles necessary for legal emigration or functioning of each shipping within the monarchy suggests itself. It is possible to compare the competition of different shipping companies from some European countries and their services and analyze the course of the journey depending on services itself. Some representatives of the companies very often ranged on the edge of the laws issued by particular European countries and it was not different in the Austro-Hungarian Monarchy. That fact continued until the end of World War I. But during that time the Austro-Hungarian Monarchy never decided to take measures against the agents who took lots of people from its area and also confirmed its liberality. Chronological viewpoint is taken into consideration because some German companies entered the monarchy earlier than the lines to the west from Trieste and Rijeka that were operated by internal Austrian company and by one of the British shipping. Dwellers of the monarchy who decided to go to North America could select a company for their voyage across the Atlantic Ocean. All the important shipping companies which offered voyages to America were known in the Habsburg Monarchy in the 20th century. There were German, British and also one Hungarian company. That is the reason why the thesis deals with quite limited range of shipping companies. Those companies were the most common ones at the end of 19th century. Although there were lots of shipping companies in Europe, the thesis focuses on the most significant ones, which were relevant for dwellers of the monarchy. Author of the thesis chose two biggest German shippings for comparison, Hamburg Amerikanische Paketfahrt Aktien-Gesellschaft (HAPAG) and Norddeutscher Lloyd (NDL). These two companies are compared with the Hungarian company Austro-Americana and the British company Cunard Line which acted as a strange element of the Hungarian market because it gained privileged position from the government.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace Martin Bocek.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Bocek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce637,73 kBAdobe PDFView/Open
Bocek - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Bocek - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.