Title: Virtuální 3D mapy z pohledu kartografie
Other Titles: VIRTUAL 3D MAPS FROM A CARTOGRAPHY POINT OF VIEW
Authors: Hájek, Pavel
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33640
Keywords: 3d;virtuální;mapa;kartografie;principy;kartografické vyjádření;3d model
Keywords in different language: 3d;virtual;map;cartography;principles;cartographic representation;3d model
Abstract: V posledních letech si je Mezinárodní kartografická asociace vědoma přerodu oboru kartografie od klasických dvourozměrných map k jiným, technologiemi ovlivněným kartografickým dílům. Na této myšlence stojí tato práce, která si klade za cíl zkoumat možnosti aplikování vybraných kartografických principů platných ve dvojrozměrné ploše mapy do prostředí virtuální 3D mapy. Virtuální 3D mapa jako nový druh kartografického díla je v této práci popsána a vymezena, a to nejen z pohledu toho, co si pod tímto pojmem představit, ale také z pohledu toho, jak jí vytvořit. Tato teoretická část práce je završena inovativní systematizací a syntézou principů ovlivňujících volbu a tvorbu kartografických znaků či symbolů použitých pro virtuální 3D mapu. Na jejím základě je vytvořen a popsán konkrétní příklad virtuální 3D mapy, jenž je součástí evropského projektu "Krajina paměti, Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA". Teoretická část práce je následována výzkumem vnímání a práce s dvourozměrnými a trojrozměrnými znaky vytvořenými dle návrhů a postupů tvorby mapové symboliky z předešlé systematizace. Výzkum je proveden pomocí komparativní studie, realizované on-line dotazníkovým šetřením. V něm respondenti určovali odpovědi na zadané otázky řešené nad dvourozměrným nebo trojrozměrným kartografickým vyjádřením objektů. Na základě statistického vyhodnocení poměru četností správných odpovědí mezi 2D a 3D variantami otázek byla zkoumána vhodnost těchto vyjádření pro řešení konkrétních typů úloh. Přínosem této práce je popis, vymezení a tvorba virtuální 3D mapy jako kartografického díla, poté také syntetizace poznatků o virtuální 3D mapě z pohledu kartografie se zaměřením na tvorbu kartografického vyjádření objektů na těchto mapách, spolu s experimentálním ověřením vybraných kartografických principů pomocí porovnání vhodnosti 2D či 3D vyjádření objektů. Na tyto závěry lze dále navázat například výzkumem řešícím různé trojrozměrné varianty kartografických vyjádření reálných objektů či výzkumem možností zobrazení abstraktních a časově proměnných jevů na virtuálních 3D mapách.
Abstract in different language: In recent years, the International Cartographic Association is aware of the transformation of cartography field from classic two-dimensional maps to other, technology-affected and technology-driven cartographic works. The aim of this dissertation is to explore the possibilities of applying selected cartographic principles valid for two-dimensional maps to the virtual 3D map environment. A virtual 3D map as a new kind of cartographic work is described and determined in this paper. Not only in a way how to see this concept, but also how to create such a map. The theoretical part of this thesis is completed by the innovative systematization and synthesis of principles influencing the choice and creation of cartographic symbols used for the virtual 3D map. Based on this, a concrete example of a virtual 3D map is created and described. Virtual 3D map of the Terezín Fortress, as this example is called, was created within the European project "Memorial Landscapes: Dresden and Terezín as places to remember the Shoah". This theoretical part is followed by the practical research of perception and dealing with two-dimensional and three-dimensional symbols created according to the designs and procedures of creating map symbolism from the previous systematization. The research is conducted using a comparative study realized via an on-line questionnaire survey. Anonymous respondents determined responses to the questions asked on the base of 2D or 3D cartographic representations of objects. Based on the statistical evaluation of the ratio of correct answers between 2D and 3D variants of questions, the suitability of these representations for solving specific types of problems was examined. The contribution of this dissertation is in determination and creation of a virtual 3D map as a cartographic work, synthesizing knowledge about a virtual 3D map from the cartography point of view with a focus on creating cartographic representations of objects on these maps and experimental verification of selected cartographic principles by comparing the suitability of 2D or 3D representations of objects. These conclusions can be also followed, for example, by research dealing with various three-dimensional variants of cartographic representations of real objects, abstract objects, or time-dependent phenomena displayed on virtual 3D maps.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Virtualni3DmapyZpohleduKartografie_DisP.pdfPlný text práce15,33 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-hajek.pdfPosudek oponenta práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-hajek.pdfPrůběh obhajoby práce858,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.