Title: Filosofická koncepce organicistního pojetí skutečnosti
Other Titles: A Philosophical Conception of the Organism Approach to Reality
Authors: Chalupská, Martina
Referee: Andrle Michal, Mgr. Ph.D.
Krob Josef, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33643
Keywords: whitehead;proces;materialismus;organicismus;zkušenost;události;objekty;aktuální události;věčné objekty;bifurkace;substance;změna;platón;descartes;platón;leibniz;hume;kant.
Keywords in different language: whitehead;process;materialism;organicism;experience;events;objects;actual occasions;eternal objects;bifurcation;substance;change;plato;descartes;leibniz;hume;kant.
Abstract: V předkládané práci je zkoumán procesuální neboli organicistní přístup Alfreda N. Whiteheada k filosofii a vědě, který pojímá veškeré bytí jako dynamický proces neustálého nastávání a kosmos jako uskupení vzájemně provázaných aktuálních událostí. Tato Whiteheadova procesuální metafyzika je zde zároveň konfrontována se západní metafyzickou tradicí, která převážně popisuje skutečnost jako uskupení statických a pasivních entit. Shrneme-li strukturu práce jako celku, postupujeme od reflexe Whiteheadova panfyzického projektu, respektive těch aspektů filosofie přírody, jež jsou relevantní pro objasnění Whiteheadovy rané a následně pozdní koncepce procesu. Dále se věnujeme osobnostem, na něž Whitehead pamatuje při výstavbě vlastního systému organicistní filosofie. Opět s ohledem na jejich vliv pro vývoj Whiteheadova pohledu na proces jako takový. V závěru se skrze Whiteheadovo pozdní pojetí procesu dostáváme k Whiteheadem provedené revizi substance a změny. Výsledná polemika má za cíl objasnit, zda má procesualita u Whiteheada ve své konečné podobě charakter kontinuálních hladkých přechodů vnitřně provázaných událostí či spíše následnosti statických událostí bez jakýchkoli vnitřních vazeb.
Abstract in different language: The present dissertation thesis deals with A. N. Whitehead's philosophy of organism, also known as process philosophy, which approaches all being as a dynamic process of permanent becoming and the universe as a set of interconnected actual occasions. Whitehead's metaphysics of process is also confronted with the Western metaphysical tradition which has mostly described reality as a set of static and passive entities. Summarizing the structure of the work as a whole, we proceed from the reflection of the Whitehead panphysics project, or those aspects of the philosophy of nature that are relevant to clarifying Whitehead's early and then later conception of process. We also focus on the personalities that Whitehead remembers in constructing his own system of organic philosophy. Again with regard to their influence on the development of Whitehead's view of the process as such. In conclusion, through Whitehead's late conception of the process, we are going to Whitehead's revision of substance and change. The resulting polemic aims to clarify whether Whitehead's processuality in its final form has character of continuous smooth transitions of interconnected events, or rather the succession of static events without any inner bonds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chalupska_Filosoficka_koncepce_organicistniho_pojeti_skutecnosti.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba_mgr_chalupska.pdfPrůběh obhajoby práce178,9 kBAdobe PDFView/Open
chalupska_posudkyOponentu.pdfPosudek oponenta práce2,46 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.