Title: Ppravděpodobnostní poradní subsystém jako součást distribuovaného řídicího systému složitého průmyslového procesu
Other Titles: Probabilistic advisory subsystem as a part of distributed control system of complex industrial process
Authors: Puchr, Ivan
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33650
Keywords: distribuované systémy řízení;komunikační sítě;meziprocesní komunikace;sytémy pro podporu rozhodování;zpracování dat;data mining;shluková analýza
Keywords in different language: distributed computer control systems;communication networks;inter-process communication;decision support systems;data processing;data mining;cluster analysis
Abstract: Složité průmyslové procesy jsou obvykle řízeny pomocí sofistikovaných řídicích systémů. Řídicí systémy garantují základní fungování procesu, avšak část odpovědnosti za správné nastavení některých parametrů je ponechána na operátorovi. Vzhledem k tomu, že nastavení těchto parametrů může značně ovlivnit chování celého procesu a případně i kvalitu výroby, je žádoucí vybavit operátora podpůrným nástrojem, který mu pomůže vyvarovat se nesprávného nastavení těchto parametrů. Jednou z možností je nasazení počítačového poradního systému. V této práci je diskutován pravděpodobnostní poradní systém a jeho integrace do celého řídicího systému. Protože fungování poradního systému je značně závislé na dostupnosti kvalitních technologických dat z procesu, je věnována velká pozornost sběru, přenosu a uchovávání dat v distribuovaném řídicím systému a také některým technikám pro posouzení kvality signálů a pro jejich případné vylepšení. Zpracování technologických dat pro účely poradního systému za použití Bayesovské teorie pravděpodobnosti je v práci diskutováno též. Řešení jsou v práci demonstrována na příkladu složitého průmyslového procesu, konkrétně na válcování ocelového pásu.
Abstract in different language: Complex industrial processes are usually controlled by advanced control systems. The control system guarantees basic functioning of the process, but a part of responsibility for the setting of several parameters is left to operators. As the settings of these parameters can substantially influence the behaviour of the whole process and possibly the quality of production, it is reasonable to provide the operator with a support tool that can help him to avoid improper settings of these parameters. One possibility is to provide the operator with an advisory system. In this work, a probability based advisory system and its integration into the whole control system is discussed. As the advisory system is highly dependent on the availability of process data of a good quality, attention is devoted to data acquisition, transfer and storage within the distributed control system together with some techniques for signal validation and quality enhancement. The processing of data for the purposes of the advisory system, in this case based on the Bayesian probability theory, is discussed in detail further in this work. For better understanding, the problems and solutions are explained by using of an example of complex industrial processmetal strip rolling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IPDis.pdfPlný text práce4,12 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-puchr.pdfPosudek oponenta práce4,58 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-puchr.pdfPrůběh obhajoby práce888,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.