Title: Eneolitické kostrové hroby z Holubic, okr. Praha-západ. Příspěvek k pohřebnímu ritu kultury badenské v Čechách
Other Titles: An Eneolithic inhumation graves from Holubice, Praha-západ district. On the Baden culture burial rite in Bohemia
Authors: Dobeš, Miroslav
Hložek, Josef
Menšík, Petr
Světlík, Ivo
Citation: DOBEŠ, M., HLOŽEK, J., MENŠÍK, P., SVĚTLÍK, I. Eneolitické kostrové hroby z Holubic, okr. Praha-západ. Příspěvek k pohřebnímu ritu kultury badenské v Čechách. Archeologické rozhledy, 2018, roč. 70, č. 4, s. 507-525. ISSN 0323-1267.
Issue Date: 2018
Publisher: Archeologický ústav AV ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33703
ISSN: 0323-1267
Keywords in different language: Eneolithic;Funnel Beaker culture;Baden culture;burial rite;inhumation graves
Abstract: Jeden z problémů středoevropského eneolitu představuje pohřební ritus badenské kultury, vcelku dobře dokumentovaný ve východní části jejího rozšíření a o to hůře v oblasti západní, kam spadají i Čechy. Předmětem předloženého příspěvku je prezentace prvních uspokojivě dokumentovaných kostrových hrobů ze jmenované oblasti, které byly prozkoumány v Holubicích, okr. Praha-západ. Práce přináší kromě zevrubného vyhodnocení nálezové situace a všech získaných pramenů též soubor radiokarbonových dat. Dále je v ní řešena detailní chronologická pozice hrobů a míra jejich podobnosti s projevy pohřbívání v jiných oblastech rozšíření badenského komplexu.
Abstract in different language: One important issue in the central European Eneolithic is the Baden culture burial rite, which is documented quite well in the eastern part of its territory, though worse in the western region, including Bohemia. The subject of this article is the presentation of the first satisfactorily documented inhumation graves from the specified area investigated in Holubice in the Prague-západ district. In addition to a thorough evaluation of the find situation and all of the acquired sources, the article also provides a set of radiocarbon dates. The work establishes the detailed chronological position of the graves and the degree of their similarity to the manifestations of burials in other areas of the Baden complex.
Rights: Plný text není přístupný.
© Archeologický ústav AV ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
AR_4_2018.pdf895,16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD