Title: Expected Behavior of Healthcare Professionals
Other Titles: Očekávané chování zdravotnických pracovníků
Authors: Skálová, Petra
Citation: SKÁLOVÁ, P. Expected Behavior of Healthcare Professionals. In: Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 217-224. ISBN 978-80-210-9164-1.
Issue Date: 2018
Publisher: Masarykova univerzita
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/33785
ISBN: 978-80-210-9164-1
Keywords: management;zdravotnictví;chování;výzkum;studenti
Keywords in different language: management;healthcare;behavior;research;students
Abstract: Článek se týká řízení ve zdravotnictví a očekávaného chování zdravotnických pracovníků z pohledu studentů. Jsou zde uvedeny výsledky výzkumu, který se zaměřuje na názory studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni v předchozích třech letech. Nejdříve jsou zde uvedena základní teoretická východiska a výsledky zahraničních průzkumů z oblasti zdravotnictví a následují závěry z dotazníkového šetření studentů vybraných oborů výše zmíněné fakulty. V rámci uvedeného výzkumu bylo také zjištěno, jaké faktory ovlivňují studenty při výběru jejich zaměstnání a jejich budoucího pracovního umístění. Chování zdravotnických pracovníků je důležitým faktorem pro zvýšení spokojenosti jejich kolegů i pacientů a pro vytvoření příjemného pracovního prostředí.
Abstract in different language: The article deals with healthcare management and the expected behavior of healthcare staff from the point of view of students. Here are presented results of the research focusing on the views of students of the Faculty of Health Studies of the University of West Bohemia in Pilsen in last three years. First, the basic theoretical starting points and the results of the foreign surveys from the healthcare sector are presented, followed by conclusions from the questionnaire survey of students of selected branches of the aforementioned faculty. This research also revealed some factors that affect students in choosing their future jobs. The behavior of healthcare professionals is an important factor in increasing the satisfaction of their colleagues as well as patients and in creating a pleasant work environment.
Rights: Plný text není přístupný.
© Masarykova univerzita
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
iscobemm-2018-Skalova.pdf681,94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD