Title: Nové poznatky o rozšíření raků v CHKO Brdy
Other Titles: New knowledge about the crayfish occurrence in the Brdy Protected Landscape Area
Authors: Vlach, Pavel
Fischer, David
Citation: VLACH, P., FISCHER, D. Nové poznatky o rozšíření raků v CHKO Brdy. Bohemia centralis, 2018, roč. 34, č. 2018, s. 219-229. ISSN 0231-5807.
Issue Date: 2018
Publisher: Agentura ochrany přírody a krajiny
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33863
ISSN: 0231-5807
Keywords: CHKO Brdy;rak říční;rak kamenáče;rak bahenní
Keywords in different language: Protected Landscape Area Brdy;Astacus astacus;Pontastacus leptodactylus;Austropotamobius torrentium
Abstract: V roce 2016 se uskutečnilo podrobné mapování týkající se výskytu raků v CHKO Brdy. Tento příspěvek vyhodnocuje výsledky této mapovací kampaně, porovnává se současnými poznatky o přítomnosti a základních charakteristikách populací raků v CHKO Brdy. Také se bere v úvahu negativní faktory, které ovlivňují současné populace raků. V rámci tohoto výzkumu byly v CHKO Brdy zjištěny tři druhy raků: dva druhy původních raků rak říční Astacus astacus a rak kamenáč Austropotamobius torrentium a pouze jeden nepůvodní, ale evropský druh, rak bahenní raka Pontastacus leptodactylus. V Brdech nebyla zjištěna přítomnost invazivních druhů raků ze severní Ameriky.
Abstract in different language: In 2016, a detailed mapping campaign concerning a crayfish occurrence took place in the Brdy Protected Landcape Area (PLA). This contribution evaluates the results of this mapping campaign, compares with present knowledge about the presence and the basic characteristics of crayfish populations in the Brdy PLA. It also takes into account negative factors influencing the present crayfish populations. Within this research, three crayfish species were found in the Brdy PLA: two native species the noble crayfish Astacus astacus and the stone crayfish Austropotamobius torrentium, and only one non-native but European species, the narrow-clawed crayfish Pontastacus leptodactylus. There is no invasive north american crayfish species in the Brdy PLA.
Rights: Plný text není přístupný.
© Agentura ochrany přírody a krajiny
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
219-229_Vlach_raci.pdf2,38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD