Title: Decentralised estimation with correlation limited by optimal processing of independent data
Other Titles: Decentralizovaný odhad korelacemi omezenými optimálním zpracováním nezávislých dat
Authors: Ajgl, Jiří
Straka, Ondřej
Citation: AJGL, J., STRAKA, O. Decentralised estimation with correlation limited by optimal processing of independent data. Automatica, 2019, roč. 99, č. January 2019, s. 132-137. ISSN 0005-1098.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85056169563
http://hdl.handle.net/11025/33872
ISSN: 0005-1098
Keywords: decentralizované odhadování;fúze při částečné znalosti korelací;horní meze;Průnik kovariancí
Keywords in different language: Decentralised estimation;Fusion under partially known correlations;Upper bounds;Covariance intersection
Abstract: Cílem decentralizovaného odhadování je poskytnout nejlepší kombinaci více odhadů. Protože přesná řešení jsou výpočetně a komunikačně náročná, je optimalita ve smyslu střední kvadratické chyby směněna za optimalitu mezí. Fúze při neznámých korelacích byla zkoumána po dvě desetiletí a nyní se výzkum zaměřuje na částečnou znalost korelací. Článek se zaměřuje na předpoklad, že slučované odhady byly obdrženy optimálním zpracováním lokálních dat s nezávislými chybami měření. Je navrženo zobecnění nedávno zveřejněného řešení uvedené úlohy. Jmenovitě je odhalena nejednoznačnost optimálních fúzních vah. Je diskutován vztah zobecněného a stávajícího řešení a jsou předvedeny ilustrační příklady.
Abstract in different language: Decentralised estimation aims at providing the best combination of multiple estimates. Since the exact solutions are expensive in terms of computation and communication requirements, the mean square error optimality is traded for the bound optimality. Fusion under unknown correlations has been inspected for two decades and the research now focuses on a partial knowledge of the correlations. This paper focuses on the assumption that the estimates to be fused were obtained by the optimal processing of local data with independent measurement errors. A generalisation of a recent solution to such a problem is proposed. In particular, non-uniqueness of the optimal fusion weights is discovered. The relation of the generalised and existing solutions is discussed and illustrative examples are given.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
clanek_Automatica19_AS.pdf533,23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD