Title: Uncertainty of Surface Measurement
Other Titles: Nejistoty v měření povrchu
Authors: Kubátová, Dana
Melichar, Martin
Citation: KUBÁTOVÁ, D., MELICHAR, M. Uncertainty of Surface Measurement. In: Proceedings of the 29th DAAAM International Symposium,. Vienna: DAAAM International Vienna Vienna University of Technology, 2018. s. 1239-1248. ISBN 978-3-902734-20-4, ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2018
Publisher: DAAAM International Vienna Vienna University of Technology
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85060103475
http://hdl.handle.net/11025/33945
ISBN: 978-3-902734-20-4
ISSN: 1726-9679
Keywords: nejistoty;druh nejistoty;měření
Keywords in different language: Uncertainties;Type of uncertainty;measuring
Abstract: Článek popisuje metodiku a praktické použití nejistot měření. Nejistoty měření jsou nedílnou součástí všech vyšších měřicích systémů a používají se ve všech akreditovaných zkušebních nebo kalibračních laboratořích, včetně oficiálních měření jako součást povinného výstupu výsledků měření.Článek v první části shrnuje teorii o této problematice. Následuje praktické použití těchto nejistot při měření drsnosti povrchu pro parametry Ra, Rz, Rv a Rsm. To zahrnuje záznam změn typu použitého softwarového filtru.Jak je zřejmé z výstupů, nejistota měření hraje velkou roli při určování výsledků měření a může významně ovlivnit naměřené hodnoty na jedné nebo druhé straně výsledku.
Abstract in different language: Article describes methodology and practical use of measurement uncertainties. Measurement uncertainties are an integral part of all higher measurement systems and are used in all accredited testing or calibration laboratories, including official measurements as a mandatory output and part of the measurement results.Article in the first part summarizes the theory on this issue. Then follows the practical use of these uncertainties when measuring surface roughness for parameters Ra, Rz, Rv and Rsm. This includes recording changes to the type of software filter used. As can be seen from the outputs, the measurement uncertainty plays a large role in determining the measurement results and potentially can significantly affect the measured values on one or the other side of the result
Rights: © DAAAM Inernational Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
179.pdf994,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD