Title: Soumrak moderního státu: post scriptum
Authors: Holländer, Pavel
Citation: Právnické listy. 2017, č. 1, s. 4-11.
Issue Date: 2017
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34542
ISSN: 2533-736X
Keywords: moderní stát;suverenita ve složeném státě;trajektorie svobody;společenská smlouva
Keywords in different language: modern state;sovereignty in a composite state;freedom trajectory;social contract
Abstract: Článek je reakcí na ohlasy, jež následovaly po uveřejnění autorova článku „Soumrak moderního státu“ v časopise Právník v lednu 2013. Nadto je jeho doplněním zaměřeným zejména na vazbu kategorie svobody a společenské soudržnosti, jako základu existence státu. Klade otázku, zdali mohou nebýt základní společenské hodnoty a ideály a tedy i koncept svobody transcendentní? Odpověď moderny zní: ano. Počínaje Tomášem Hobbesem, přes Jeana Jacquese Rousseaua a Immanuela Kanta až po Johna Rawlse vertikálu transcendence nahradila horizontála společenské smlouvy. Avšak Hume, y Gasset, nakonec i Sieyes, Kelsen či Marcic formulují nutnost normativního základu společenské smlouvy. Není-li již po Hobbesovi tímto základem náboženství, co by jím mělo být? Ty základní, ty nejzákladnější, každou civilizaci formující ideje, nepřináší ale ani vědci, ani filosofové, koneckonců ani vládcové, přináší je proroci či patriarchové. Žádné ale kolem nás není vidět...
Abstract in different language: The article is a reaction to the reception of the author‘s article entitled „Soumrak moderního státu“ (The Dawn of the Modern State) that was published in the Právník magazine in January 2013. It further complements the original article by focusing, in particular, on the relationship between the category of freedom and social coherence as the foundations for the existence of a state. It presents a question whether the fundamental social values or ideals and thus the concept of freedom need not be transcendent. The answer of the modernists is yes. For Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, and John Rawls vertical transcendence is replaced by the horizontal social contract. Hume, y Gasset or even Sieyes, Kelsen or Marcic, on the other hand, formulate the need for a social contract to have a normative basis. Is religion no longer such a basis in the era after Hobbes? These fundamental and quintessential ideals that form any civilization are brought neither by scientists and philosophers nor by sovereigns, they are brought by prophets or patriarchs. Yet, we do not see any around us...
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2017)
Číslo 1 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_01_17-02-Soumrak-moderniho-statu.pdfPlný text429,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.