Title: Aktuálnost hodnot a tradic vzniku Československa
Authors: Pavlíček, Václav
Citation: Právnické listy. 2017, č. 1, s. 23-27.
Issue Date: 2017
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34545
ISSN: 2533-736X
Keywords: hodnoty státnosti;tradice;státní idea;Československo;Tomáš Gariggue Masaryk;Washingtonská deklarace
Keywords in different language: values of statehood;traditions;state idea;Czechoslovakia;Tomáš Gariggue Masaryk;Washington declaration
Abstract: Výročí 100 let od vniku Československa je příležitostí zhodnotit jeho roli pro současnou českou státnost. Posoudit jeho hodnoty a tradice, které jsou oceňovány i zpochybňovány nejen v současnosti, ale bylo tomu tak i v minulosti. Základem československé státnosti se stala historická česká státnost. Bylo to vyjádřeno také v mírových smlouvách z roku 1919. Ideové základy československé státnosti vyjádřil a posléze prosadil prof. Masaryk svou politickou činností i teoretickými díly, počínaje Českou otázkou z roku 1895 až po Washingtonskou deklaraci v roce 1918. V ní vyjádřil také své představy o ústavních poměrech vznikající Československé republiky. Inspiroval se plebejskými tradicemi obrozeného českého národa a jeho státnosti i ústavními principy USA. Tento dokument měl přesvědčit americkou a světovou veřejnost o legitimitě vzniku československého státu jako demokratické republiky. Jeho koncepce podpořili i další politici jako M. R. Štefánik, E. Beneš, A. Švehla a další. K hodnotám a tradicím Československa se hlásila česká společnost vždy v době politické a morální krize a mohou být inspirací i v současných poměrech.
Abstract in different language: The 100th anniversary of the foundation of Czechoslovakia is a good opportunity for evaluating the state‘s role with respect to the present-day Czech statehood. An opportunity for assessing its values and traditions that are appreciated and disputed today as they were in the past. The foundation of Czechoslovak statehood is grounded on historical Czech statehood. This was also expressed in the 1919 peace treaties. The ideological foundations of Czechoslovak statehood were subsequently formulated and enforced by T. G. Masaryk through his political activities and theoretical work, starting with The Czech Question in 1895 and ending with the Washington Declaration in 1918. In the latter, Masaryk voiced his ideas about the constitutional framework of the newly-born Czechoslovak Republic. He drew inspiration from the plebeian traditions of the revived Czech nation and its statehoods, as well as from the U. S. constitutional principles. The document was to persuade the American and international public about the legitimacy of the foundation of the Czechoslovak state as a democratic republic. Masaryk‘s concept was supported by other politicians, e. g. M. R. Štefánik, E. Beneš, A. Švehla and others. Czechoslovakia‘s values and traditions were always professed by Czech people at times of political and moral crises and they may be inspiring in our time as well.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2017)
Články / Articles (KUP)
Číslo 1 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_01_17-05-Aktualnost-hodnot-a-tradic-vzniku-Ceskoslovenska.pdfPlný text114,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.