Title: Nestabilita
Authors: Mucha, Ivan
Citation: Právnické listy. 2018, č. 1., s. 21-24.
Issue Date: 2018
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34564
ISSN: 2533-736X
Keywords: nestabilita;sociologie;kulturní vzorec;Okcident
Keywords in different language: instability;sociology;cultural pattern;Occident
Abstract: Článek se zabývá vývojem moderní západní společnosti, který ovlivnil formování světové civilizace. V článku je poukázáno na to, že prosazování kulturního vzorce Západu neprobíhalo snadno. Nestabilita jako stav současné civilizace je poznamenána ztrátou víry v jednotný smysl lidského života, individuálního i společenského, politického, ekonomického, který byl samozřejmostí na počátku formování moderní společnosti. To se projevuje ve všech institucích moderní civilizace rizikové společnosti.
Abstract in different language: The article deals with the developments in modern western society that have influenced the formation of the world civilisation. It points out that the promotion of western cultural patterns was uneasy. Instability as the state of the contemporary civilisation is marked by the loss of faith in coherent meaning of human life, both individual and social, political, economic, a natural feature at the beginnings of the formation of modern societies. This affects all institutions of modern civilisation as the risk-society.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KTP)
Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_01_18_3.pdfPlný text134,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.