Title: Regional gravity field recovery of the void areas using SGG-derived surface residual gravity disturbances based on least-squares collocation: a case study in Iran
Other Titles: Regionální modelování tíhového pole v prázdných oblastech z tíhových poruch z družicové gradiometrie založené na kolokaci MNČ: případová studie pro Írán
Authors: Saadat, Seyed Abdoreza
Safari, Seyed
Pitoňák, Martin
Rexer, Moritz
Citation: SAADAT, S. A., SAFARI, S., PITOŇÁK, M., REXER, M. Regional gravity field recovery of the void areas using SGG-derived surface residual gravity disturbances based on least-squares collocation: a case study in Iran. Journal of Applied Geophysics, 2019, roč. 164, č. May 2019, s. 40-52. ISSN 0926-9851.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85063088408
http://hdl.handle.net/11025/34822
ISSN: 0926-9851
Keywords: Modelování tíhového pole Země;GOCE;Hotineho integrál;prázdna oblast;Írán
Keywords in different language: Gravity field recovery;GOCE gradiometry data;Hotine integral;void area;Iran
Abstract: Cílem tohoto příspěvku je modelování zemského gravitačního pole Země kombinující povrchové gravitační poruchy a údaje z družicové gravitační gradiometrie (SGG) založené na kolokací nejmenších čtverců (MNČ) nad prázdnými oblastmi v Íránu, kde stávající údaje o gravitaci nejsou poskytovány nebo dostupný. Tíhové poruchy jsou získány na geocentrické sféře, která je uvnitř topografických hmot společnou inverzí čtyř vysoce přesných složek (Vxx, Vyy, Vzz, Vxz) dat GOCE SGG za použití druhých deriváci Hotinova integrálu. Globální geopotenciální model GOCE (GGM) GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 až do stupně a řádu 60 se použije ke snížení účinku vzdálené zóny. Model zbytkového terénu (RTM) je odstraněn, aby se odhadl vliv chyby vynechání GGM a harmonizoval prostor mimo hraniční plochu. Gravitační poruchy založené na GOCE na geocentrické sféře se pokračují vzhůru na zemský povrch na základě rovinné aproximace Poissonova integrálu a jsou odečítány od pozemských gravitačních měření pro výpočet reziduálních tíhových poruch. Reziduální povrchové tíhové poruchy jsou interpolována v různých velikostech buněk podle rozložení vstupních gravitačních dat a jsou stanoveny polohy prázdných buněk, které představují prázdné oblasti. Zbytkové hodnoty, které nejsou korelovány s výškou, jsou aplikovány na predikci zbytkového gravitačního rušení pro každou prázdnou buňku na základě metody MNČ s využitím analytické lokální kovarianční funkce. Vypočtené výsledky přinesly zlepšení o 18,1% až 24,6% ve srovnání s jedinými řešeními GGM na bázi RTM pro dvě vybrané testovací oblasti v Íránu.
Abstract in different language: Objective of this paper is regional gravity field modelling of the Earth combining surface gravity disturbances and satellite gravity gradiometry (SGG) data based on the least-squares collocation (LSC) over the void areas in Iran, where the existing gravity data are not intensified or available. The gravity disturbances are obtained at minimum geocentric sphere, which is inside the topographic masses by joint inversion of the four high-accuracy components (Vxx, Vyy, Vzz, Vxz) of the GOCE SGG data using second derivatives of the Hotine integral. The GOCE-only global geopotential model (GGM) GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 up to degree and order 60 is applied to reduce the effect of the omitted distant-zone, which is restored after calculation. The residual terrain model (RTM) is removed to estimate the effect of omission error of the GGM and provide mass-free space outside the boundary surface. The GOCE-based gravity disturbances at minimum geocentric sphere are continued upward on the Earth's surface based on planar approximation of the Poisson integral and subtracted from terrestrial gravity measurements to compute the residual gravity disturbances. The surface residual gravity disturbances are gridded in different cell-sizes according to the distribution of input gravity data and the locations of the empty cells that represent the void areas are determined. The height-uncorrelated residual values are applied to predict the residual gravity disturbance for every empty cell based on the LSC method using analytical local covariance function. The calculated results yielded an improvement of about 18.1% to 24.6% in gravity field recovery compared to the only RTM-corrected GGM-based solutions for two selected test areas in Iran.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KGM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Saadatetal2019.pdf5,52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD