Název: Symbolické rysy umění vázané na chrám Sagrada Família
Další názvy: Symbolic character of art in Sagrada Família Temple
Autoři: Kopecký, Miloš
Vedoucí práce/školitel: Doubravová, Jarmila
Oponent: Ševčík, Miloš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3483
Klíčová slova: Sagrada Família;symbolika;Antonio Gaudí;architektura;dostavba
Klíčová slova v dalším jazyce: Sagrada Família;symbolism;Antonio Gaudí;architecture;completion
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá symbolikou a jejími stěžejními částmi, které jsou vázány na výstavbu chrámu Sagrada Família v Barceloně. Jde především o návrhy katalánského architekta Antonia Gaudího a jejich historické, současné i plánované pojetí. Je zde zhodnocen přímý vliv klíčových okamžiků Gaudího života na formování jeho vlastního pojetí architektury. Práce také uvádí problematiku výstavby chrámu v kontextu uplynulých 130 let a rozčlenění dokončených i rozestavěných částí, které spolu s doplňujícími informacemi slouží k přehlednější orientaci v poměrně rozsáhlé tématice následujících podkapitol. Tyto zmiňované podkapitoly tvoří podstatnou část diplomové práce a na základě dostupných zdrojů, informací a pozorování rozvíjejí podrobnou symbolickou a konstrukční genezi projektu. Jedná se například o současnou technicko - uměleckou výstavbu pilířů a kleneb, geometrický naturalismus, reflektivní porovnání dvou dobově rozdílných sochařských invencí nebo využití nejmodernějších softwarových aplikací i strojových prototypů. V závěru jsou poté kriticky zohledněny otázky týkající se Gaudího záměrů a dnešní dostavby chrámu Sagrada Família.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the symbolism and its main components, which are tied to the construction of the Sagrada Familia temple in Barcelona. It described proposals ideas of Catalan architect Antonio Gaudí, and their historical, current and planned approach. There is assessed a direct effect of key moments in the formation of Gaudí's life and his own conception of architecture. The work also features the construction of the temple issue in the context of the past 130 years. It includes completed and unfinished parts and additional information to easier orientation in relatively broad theme. Next subsections are an essential part of the thesis and it develops with available resources, information and observations a detailed structural and symbolic genesis of the project. It contains the current technical and artistic construction of pillars and vaults, geometrical naturalism, reflective comparison of two different sculptural inventions and the use of advanced software applications and machine prototypes. The conclusion is about critically considered issues related to Gaudí plans and today completion of the Sagrada Família temple.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Milos_Kopecky.pdfPlný text práce16,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecky Milos_Doubravova Jarmila.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Kopecky Milos_Sevcik Milos.rtfPosudek oponenta práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Kopecky_Milos.pdfPrůběh obhajoby práce544,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3483

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.