Název: Stoická filosofie - žít ve shodě s přirozeností
Další názvy: Stoic Ethics and Conception of Fate
Autoři: Komárek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Boháček, Kryštof
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3494
Klíčová slova: stoicismus;etika;determinismus;osud
Klíčová slova v dalším jazyce: stoicism;ethics;determinism;fate
Abstrakt: Práce se zabývá stoickým pojetím osudu a jeho vztahem a případným negativním dopadem na stoické etické zásady. První část charakterizuje nejvýznamnější stoické etické principy včetně pojmů ctnosti a špatnosti, vykreslení člověka jako racionální bytosti či ideálu mudrce. Následně se práce věnuje nejdůležitějším tématům a problémům vztahujícím se ke stoickému pohledu na osud a svobodu lidského jednání, především odpovědi stoiků na kritiku jejich pojetí osudu, otázce determinace lidského charakteru s ohledem na stoický důraz na význam výchovy a vzdělání, definici "toho, co je v naší moci" nebo stoickému vnímání pojmu svobody a obhajobě lidské jedinečnosti a morální odpovědnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to characterize the Stoic concept of fate and its relation to and possible negative impact on the Stoic ethics. At first it is concerned with the most important principles of the Stoic ethical theory, such as the moral virtue and depravation, the emphasis on human rationality or the ideal of wise man. The following part of this work then deals with the most significant themes and problems relating to the Stoic view on fate and freedom of human action, in particular the Stoic response to the criticism of their theory of fate, the question of determination of human character with regard to the Stoic emphasis on the importance of upbringing and education, the definition of "that what is in our power" or the Stoic view on the conception of freedom and the defence of human individuality and moral responsibility.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stoicka etika a pojeti osudu.pdfPlný text práce948,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Komarek Jan_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Komarek Jan _Bohacek Krystof.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Komarek_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce529,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3494

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.