Název: Komenského pojetí sebevýchovy
Další názvy: Comenius concept of education
Autoři: Micka, Jan
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3501
Klíčová slova: Jan Ámos Komenský;výchovný koncept;ansofie;pampaedie;náprava světa;universalismus;Jednota bratrská;celoživotní vzdělávání;synkrize;harmonie celku
Klíčová slova v dalším jazyce: Jan Amos Comenius;educational concept;pansophia;pampaedia;repairing world;universalism;unity of brethren;lifelong learning;synkrize;harmony of whole
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vývojem výchovného konceptu Jana Amose Komenského. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první životopisné je za prvé představen historický společenský kontext a situace, do které byl Komenský, díky své víře, postaven a za druhé seznamuje čtenáře se základními událostmi Komenského osobního života, které formovaly jeho názory a myšlení. V druhé části je přehledně a systematicky zachycen vývoj Komenského myšlenek od prvních encyklopedických snah, přes počáteční rozvíjení pansofie, první filosofie a hledání metody, k všenápravnému období a nakonec až k myšlence universalismu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis concerns with an educational concept of Jan Amos Komenský. The thesis is devided into two main parts. In the first biographic one author presents a historic-social context of Comenius life, situations that Comenius had to face because of his faith, circumstances of his life that had formed his opinion and thoughts therefore the evolving educational concept.The second part depicts evolution of Comenius thoughts from his initial encyclopaedic work to the pansophia development and its methodology, to his all-corrective period and finally to the idea of the universalism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Komenskeho pojeti vychovy.pdfPlný text práce689,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Micka Jan_Murgas Jaromir.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Micka Jan_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Micka_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce394,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3501

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.