Title: Wittgenstein's reasonable man and interactionist approaches to reason
Other Titles: Wittgensteinův rozumný člověk a interakcionistické přístupy k rozumu
Authors: Dach, Stefanie
Citation: DACH, S. Wittgenstein's reasonable man and interactionist approaches to reason. Beiträge der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2019, roč. 27, č. srpen, s. 40-42. ISSN 1022-3398.
Issue Date: 2019
Publisher: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/35150
ISSN: 1022-3398
Keywords: Wittgenstein;rozum;relativism;O jistotě;argumentační teorie
Keywords in different language: Wittgenstein;reason;relativism;On Certainty;argumentation theory
Abstract: Studie se zaměřuje na pojem rozumu a „rozumného člověka“ ve Wittgensteinově díle „O jistotě“. Tvrdím, že Wittgensteinovy poznámky o rozumném člověku vyvolávají přinejmenším dvě otázky: zda rozum je podstatný pojem a zda musíme přijmout relativistický pohled na rozum. Ukazuji, že interakcionistické pojetí rozumu, zastávané mimo jiné autory ovlivněnými Wittgensteinem, může pomoci tyto dva problémy obejít. Interakcionistický přístup k rozumu je rozeznatelný v některých poznámkách v "O jistotě", je však kombinovaný s tradičnějším chápáním rozumu.
Abstract in different language: My paper focuses on the concept of reason and “the reasonable man” in Wittgenstein’s On Certainty. I argue that Wittgenstein’s remarks on the reasonable man create at least two questions: whether reason is a substantial concept and whether we must accept relativism about reason. I show that an interactionist understanding of reason, developed among others by authors influenced by Wittgenstein, can help circumvent these two problems. I argue that an interactionist approach to reason can be vaguely discerned in some remarks in On Certainty, but is intermingled with a more traditional understanding of reason.
Rights: Plný text není přístupný.
© Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KFI)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD