Název: \nl{} Vztah společnosti ke kulturnímu dědictví v 50. letech minulého století, znázorněný na příkladu města Chebu
Další názvy: Relationship of the cultural heritage in the 50s of the 20th century, typified by the example the city of Cheb
Autoři: Riegerová, Romana
Vedoucí práce/školitel: Profant, Martin
Oponent: Nenutil, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3516
Klíčová slova: kulturní dědictví;padesátá léta;kulturní politika;pohraničí;Sudety;Cheb;asanace;sociokulturní potenciál;kolektivní paměť;památková péče
Klíčová slova v dalším jazyce: cultural heritage;the 50s;cultural policy;border;Sudet;Cheb;redevelopment;social-culture potential;collective memory;care of monuments
Abstrakt: Hlavním tématem práce je vztah společnosti, procházející složitým obdobím zásadní proměny společenské struktury, ke kulturnímu dědictví. Sledovaným obdobím jsou padesátá léta 20. století a předmětem zkoumání je vztah k hmotnému dědictví, zejména historickému stavebnímu fondu, ale i k dědictví duchovnímu, zahrnujícímu v sobě celistvý odkaz minulosti včetně jazyka, historického povědomí, nebo vědomí sounáležitosti s konkrétní tradicí či regionem. Tyto problémy jsou konkrétně znázorněny na příkladu města Chebu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of thesis is the relationship of the society, going though a komplex period of fundamental transformation of the social strukture, to the cultural heritage. The subject of the study is the relationship to the tangible heritage particulary to the historic building fund as well as to the spiritual heritage which covers the entire legacy of the past including the language, historical awareness or the sense of togethernes with specific tradition or region. Those problems are typifies by the example the city of Cheb.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP PDF nova.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Riegerova Romana_Profant Martin.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Riegerova Romana_Nenutil Jiri.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Riegerova_Romana.pdfPrůběh obhajoby práce408,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3516

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.