Název: Hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu financovaného z fondů EU
Další názvy: Evaluation of effectiveness of chosen investment project financed from EU funds
Autoři: Kopičková, Renata
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3536
Klíčová slova: strukturální fondy EU;projekt;analýza nákladů a přínosů;hodnocení ekonomické efektivnosti projektu
Klíčová slova v dalším jazyce: structural funds EU;project;cost benefit analysis;evaluation of economic efficiency of project
Abstrakt: Cílem diplomové práce bylo: Hodnocení ekonomické efektivnosti vybraného investičního projektu financovaného z fondů EU. Pro zpracování byla vybrána firma Správa železniční dopravní cesty s projektem ?Rekonstrukce koleje a výhybek v železniční stanici Česká Kubice.? Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části, které jsou navzájem provázány. Nejprve je popsána zvolená společnost. S použitím odborné literatury byly shrnuty poznatky o fondech, které společnost využívá k financování projektů. Další část práce charakterizuje vybraný investiční projekt. Důležitou částí práce je hodnocení efektivnosti projektu s pomocí Cost-Benefit analýzy a ekonomických ukazatelů. Výsledkem hodnocení bylo konstatování, že projekt byl doporučen k získání dotace z fondů EU, i přesto že z ekonomického pohledu není úplně výhodný, ale jeho mimoekonomické přínosy jsou pro společnost významnější.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis was aimed at: Evaluation of economic efficiency of selected investment project financed from EU funds. For processing was chosen company Správa železniční dopravní cesty with project ?Reconstruction of rails and switches at railway station Česká Kubice.? Diploma theses consist of theoretical and practical part, which are linked each other. Chosen company is described at first. With using of specialized literature were summarized knowledge about funds, which company uses for financing projects. Another part describes selected investment project. Important part of diploma thesis is evaluation of project efficiency with using Cost-Benefit analysis and economic indicators. The result of evaluation was statement that project was recommended to acquire dotation from EU funds, in spite of economical point of view, which isn´t absolutely advantageous, but it´s noneconomic advantages are for company more important.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dipomova prace - finalni verze.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopickova pv.pdfPosudek vedoucího práce680,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopickova po.pdfPosudek oponenta práce572,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopickova.PDFPrůběh obhajoby práce110,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3536

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.