Název: Posouzení efektivnosti investičního projektu ve firmě
Další názvy: Assessment of investment project effectiveness in the company
Autoři: Langfelnerová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Červený, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3545
Klíčová slova: investiční projekt;průměrné vážené náklady kapitálu;diskontní míra;cash flow;diskontovaná doba návratnosti;čistá současná hodnota
Klíčová slova v dalším jazyce: investment project;weighted average capital cost;discount rate;cash flow;discounted payback period;net present value
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investičního projektu ve firmě ŠKODA POWER. První část je věnována popisu historického vývoje a současné situace ve společnostech ŠKODA POWER a Doosan. Začátek druhé kapitoly poskytne teoretické základy investičního rozhodování a dále se bude věnovat popisu konkrétního investičního projektu, včetně plánovaného způsobu financování a stanovení diskontní sazby. V následujícím textu bude v návaznosti na variantní zpracování finančního plánu stanoveno cash flow plynoucí z investice v jednotlivých letech. Poslední kapitola je věnována hodnocení daného investičního projektu za použití metod diskontované doby návratnosti a čisté současné hodnoty. Na závěr budou na základě předchozích zjištění formulována doporučení, týkající se dalšího postupu v případě posuzovaného investičního projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focusing on evaluation of investment project effectiveness in ŠKODA POWER. The first part describes the historical development and the current situation in ŠKODA POWER and Doosan. The beginning of the second chapter provides theoretical foundations for investment decisions and goes on to describing a particular investment project, including projected method of financing and determination of discount rate. Further, having established variant models of financial plan, cash flow arising from individual years is determined. The final chapter evaluates the given investment project using methods of discounted payback period and net present value. In conclusion, based on earlier findings, recommendations for further actions / steps of the considered investment project are proposed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Veronika Langfelnerova.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Langfelnerova pv.pdfPosudek vedoucího práce600,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Langfelnerova po.PDFPosudek oponenta práce526,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Langfelnerova.PDFPrůběh obhajoby práce123,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3545

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.