Název: Posuzování bonity klientů
Další názvy: Assessing the Creditworthiness of Clients
Autoři: Binderová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Potměšil, Jaroslav
Oponent: Kotková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3549
Klíčová slova: bonita;finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;poměrové ukazatele;mezipodnikové srovnávání;Albertina;ministerstvo průmyslu a obchodu;statistická analýza;spider graf;rating
Klíčová slova v dalším jazyce: creditworthiness;financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;financial ratios;inter-company comparisons;Albertina;ministry of industry and trade;statistical analysis;spider graph;rating
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na hodnocení bonity podniků za situace, kdy má hodnotitel k dispozici pouze veřejně dostupné informace. Základem řešení tohoto stále aktuálního problému je využití metod finanční analýzy. Důraz je kladen na výběr takových finančních ukazatelů, které jsou vhodné pro posuzování bonity podniku a zároveň pro mezipodnikové srovnávání. Podstatná část práce se věnuje problematice prostorové analýzy, přičemž veškeré praktické výpočty jsou prováděny na konkrétním vzorku firem, jejichž účetní závěrky byly získány z databáze firem Albertina. Hlavním výstupem této práce je vlastní metodika pro hodnocení zvoleného podniku. Případová studie ověřuje, jestli je navržený postup schopen poskytnout konzistentní informaci o bonitě podniku. Důležitou součástí práce je také závěrečná diskuse o silných a slabých stránkách postupu. Ten lze jistě dále zdokonalovat, je však zapotřebí mít k dispozici dostatek relevantních informací.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on assessing the creditworthiness of companies under circumstances where only information opened to the public are available. The solution of this issue is based on the application of financial analysis techniques. An emphasis is laid on the selection of financial indicators which are suitable for assessing the creditworthiness of a company and also for inter-company comparisons. A substantial part of this thesis deals with cross-section analysis. For all calculations a sample of companies is used, their financial statements were obtained from the Albertina database. The main outcome of this thesis is the author's methodology for assessing a particular company. The case study verifies whether the proposed procedure is able to provide consistent information about the creditworthiness of the company. An important part of the thesis is also a final discussion about the strengths and weaknesses of the procedure. It can certainly be further improved, but enough relevant information is needed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Binderova-DP.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Binderova pv.pdfPosudek vedoucího práce651,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Binderova po.pdfPosudek oponenta práce539,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Binderova.PDFPrůběh obhajoby práce140,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3549

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.