Název: Řízení kreditního rizika v činnosti podniku
Další názvy: Credit risk management in business activities
Autoři: Bláhová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Lilia
Oponent: Mercová, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3550
Klíčová slova: kreditní riziko;zajišťovací instrumenty;řízení pohledávek;bonita klienta;finanční analýza;platební schopnost;balanced scorecard
Klíčová slova v dalším jazyce: credit risk;hedging instruments;receivables management;creditworthiness of customer;financial analysis;financial solvency;balanced scorecard
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu kreditního rizika, které ovlivňuje platební schopnost a likviditu podniku. Cíl práce představuje zhodnocení stávajícího systému řízení kreditního rizika a návrh efektivnějšího řešení. Pro objasnění daného tématu řeší diplomové práce ve svém úvodu problematiku definice rizik a zařazení kreditního rizika ve struktuře podnikových rizik. Následuje hlavní téma práce ? řízení kreditního rizika. Tato část se zabývá teoretickými poznatky o formách kreditního rizika, analýze, odhadu a metodách snižování kreditního rizika, včetně definování zajišťovacích instrumentů. V praktické části práce jsou teoretické poznatky aplikovány ve zvoleném podniku. Provedení analýzy systému řízení kreditního rizika, zejména řízení a správy pohledávek doplňuje finanční analýza, zahrnující poměrové ukazatele a souhrnné modely hodnocení finančního zdraví. Dále je provedena analýza informačních systémů společnosti. Závěrečný výstup tvoří zhodnocení stávajícího systému řízení kreditního rizika a návrh efektivnějšího řízení pohledávek a vztahů se zákazníky díky Balanced Scorecard či analýzy bonity klienta.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on the analysis of credit risk which affects the solvency and liquidity of a company. The aim of this thesis is to evaluate the existing Credit Risk Management system and to design a more effective solution. In order to explain the given subject in the introductory part, the work defines the risks and classifies the credit risk in the structure of corporate risk management. The following part is the main subject of this work - the Credit Risk Management. This section deals with the theoretical knowledge of the forms of credit risk, credit risk analysis, estimation and methods of reducing the credit risk including the definition of hedging instruments. In the practical part of this work, the theoretical knowledge is applied in the selected company. Analysis of the credit risk management system, especially receivables management, is completed by the financial analysis, including ratio indexes and overall financial health assessment models. Furthermore, company information systems are analysed. The final result of this thesis is an evaluation of the existing Credit Risk Management system and recommendations for more efficient models of receivables management and customer relationships through the Balanced Scorecard and analysis of the client's creditworthiness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rizeni kreditniho rizika v cinnosti podniku-Blahova Lucie.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova pv.pdfPosudek vedoucího práce567,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova po.pdfPosudek oponenta práce723,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova.PDFPrůběh obhajoby práce130 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3550

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.