Title: Nákladový controlling servisních aktivit výrobního podniku
Other Titles: Cost Controlling of Service Activities in Manufacturing Company
Authors: Draská, Jana
Advisor: Komorousová, Veronika
Referee: Červený, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3556
Keywords: controlling;náklady;kalkulace;garanční rezervy;garanční náklady
Keywords in different language: controlling;costs;calculation;guarantee reserves;guarantee costs
Abstract: Předložená práce je zaměřena na nákladový controlling. Teoretická část definuje základní pojmy: controlling, náklady, kalkulace, plánování. Dále popisuje podstatu a nástroje controllingu. Zaměřuje se také na osobnost controllera a na něj kladené požadavky. Postihuje nezastupitelnou funkci informačního systému pro přehlednost dat a podpory poskytování kvalitních informací pro rozhodování. Na závěr teoretické části je zařazena kategorizace nákladů. Praktická část nejprve prezentuje společnost, ve které je provedena analýza systému controllingu, včetně její finanční analýzy. Je provedena podrobná analýza kalkulací a plánování v podniku. Dále je pozornost zaměřena na útvar Poprodejní služby, jinak nazývaného ?Servis?. Je vysvětlena problematika určování výše garančních rezerv jakožto finanční rezervy na poskytované záruční opravy výrobků pro zákazníky. Po zhodnocení stávající úrovně prováděných controllingových aktivit je předložen návrh nové metodiky možného výpočtu odhadu garančních nákladů.
Abstract in different language: Presented thesis is focused on cost controlling. The theoretical section defines the basic terms like controlling, costs, calculation and planning. It describes principles of controlling and controlling instruments. It also focuses on controller personality and demands placed on him. It describes an important function of an information system which enables efficient data arrangement and supports decision-making by providing of high-quality information. The last part of theoretical section includes categorization of costs. The practical part presents the company in which an analysis of controlling system was done, including its financial analysis. Detailed analysis of calculations and planning in the company is carried out. Furthermore, attention is devoted to ?after sales service? known as "service". This part of the thesis describes guarantee reserves as financial reserves for guarantee repairs of final products. Then it explains how to determine the amount of guarantee reserves. Based on assessing the actual controlling activities, new calculation methodology of guarantee costs estimation is proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jana Draska.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Draska pv.pdfPosudek vedoucího práce654,89 kBAdobe PDFView/Open
Draska po.pdfPosudek oponenta práce577,38 kBAdobe PDFView/Open
Draska.PDFPrůběh obhajoby práce103,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.