Název: Nákladový controlling servisních aktivit výrobního podniku
Další názvy: Cost Controlling of Service Activities in Manufacturing Company
Autoři: Draská, Jana
Vedoucí práce/školitel: Komorousová, Veronika
Oponent: Červený, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3556
Klíčová slova: controlling;náklady;kalkulace;garanční rezervy;garanční náklady
Klíčová slova v dalším jazyce: controlling;costs;calculation;guarantee reserves;guarantee costs
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na nákladový controlling. Teoretická část definuje základní pojmy: controlling, náklady, kalkulace, plánování. Dále popisuje podstatu a nástroje controllingu. Zaměřuje se také na osobnost controllera a na něj kladené požadavky. Postihuje nezastupitelnou funkci informačního systému pro přehlednost dat a podpory poskytování kvalitních informací pro rozhodování. Na závěr teoretické části je zařazena kategorizace nákladů. Praktická část nejprve prezentuje společnost, ve které je provedena analýza systému controllingu, včetně její finanční analýzy. Je provedena podrobná analýza kalkulací a plánování v podniku. Dále je pozornost zaměřena na útvar Poprodejní služby, jinak nazývaného ?Servis?. Je vysvětlena problematika určování výše garančních rezerv jakožto finanční rezervy na poskytované záruční opravy výrobků pro zákazníky. Po zhodnocení stávající úrovně prováděných controllingových aktivit je předložen návrh nové metodiky možného výpočtu odhadu garančních nákladů.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented thesis is focused on cost controlling. The theoretical section defines the basic terms like controlling, costs, calculation and planning. It describes principles of controlling and controlling instruments. It also focuses on controller personality and demands placed on him. It describes an important function of an information system which enables efficient data arrangement and supports decision-making by providing of high-quality information. The last part of theoretical section includes categorization of costs. The practical part presents the company in which an analysis of controlling system was done, including its financial analysis. Detailed analysis of calculations and planning in the company is carried out. Furthermore, attention is devoted to ?after sales service? known as "service". This part of the thesis describes guarantee reserves as financial reserves for guarantee repairs of final products. Then it explains how to determine the amount of guarantee reserves. Based on assessing the actual controlling activities, new calculation methodology of guarantee costs estimation is proposed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jana Draska.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Draska pv.pdfPosudek vedoucího práce654,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Draska po.pdfPosudek oponenta práce577,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Draska.PDFPrůběh obhajoby práce103,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3556

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.