Title: A novel projection algorithm for production layout extraction from point clouds
Other Titles: Nový projekční algoritmus pro extrakci výrobního layoutu z bodových mračen
Authors: Bureš, Marek
Martirosov, Sergo
Polcar, Jiří
Citation: BUREŠ, M., MARTIROSOV, S., POLCAR, J. A novel projection algorithm for production layout extraction from point clouds. Acta Polytechnica, 2019, roč. 59, č. 3, s. 203-210. ISSN 1210-2709.
Issue Date: 2019
Publisher: CTU
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85070792464
http://hdl.handle.net/11025/35561
ISSN: 1210-2709
Keywords: 3D laserové skenován;bodová mračna;výrobní layout;projekční algoritmus
Keywords in different language: 3D laser scanning;point cloud;production layout;projection algorithm
Abstract: Příspěvek je zaměřen na zpracování dat z bodových mračen získaných 3D laserovým skenováním. Skenovací zařízení jsou na velmi pokročilé úrovni a po dosažení maximální rychlosti skenování se výrobci nyní více zaměřují na minimalizaci zařízení. Nicméně stále chybí softwarová řešení pro jednoduché a úspěšné vytváření modelů z bodových mračen dat nebo pro vyhodnocování dat. Tento článek stručně popisuje princip laserového skenování a proces zachycení dispozičního řešení výroby. Dále je představen nově vyvinutý algoritmus pro extrakci specifických oblastí z bodového mračna. Algoritmus byl testován a porovnán s dalšími způsoby pro zpracování dispozičního řešení výroby. Po testování byla naprogramována samostatná softwarová aplikace s názvem CloudSlicer™, jejíž uživatelské rozhraní je také představeno.
Abstract in different language: The paper is focused on point cloud data processing obtained by 3D laser scanning. The scanning devices are at a very advanced level and after reaching their possible maximum scanning speeds, manufacturers are now more focused on a minimization of the devices. However, there is still a lack of software solutions for a simple and successful model creation from point cloud data or data evaluation. This paper briefly describes the laser scanning principle and the process of production floor layout capturing. Furthermore, a newly developed algorithm for an extraction of specific areas of point cloud is introduced. The algorithm was tested and compared with other solutions for a production layout development. After testing, the standalone software application called CloudSlicer™ was programed and the user interface is also presented.
Rights: © CTU
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
5172-15651-2-PB_43926603.pdf3,68 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD