Název: Finanční analýza a její doporučení pro rozhodování podniku
Další názvy: Financial Analysis and its Recommendations for Company Decisions
Autoři: Erhardtová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Malá, Gabriela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3557
Klíčová slova: finanční analýza;absolutní ukazatele;rozdílové ukazatele;poměrové ukazatele;souhrnné ukazatele finanční výkonnosti;ekonomická přidaná hodnota
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;absolute indicators;differential indicators;ratio indicators;summary indicators of financial performance;economic value added
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu jako jeden ze základních podkladů pro finanční rozhodování podniku. Po stručné charakteristice analyzované společnosti je objasněna podstata finanční analýzy a definovány jednotlivé ukazatele. V praktické části práce je provedena vertikální a horizontální analýza účetních výkazů analyzované společnosti. Dále jsou vypočteny a vyhodnoceny jednotlivé rozdílové a poměrové ukazatele finanční analýzy, pyramidové soustavy ukazatelů a souhrnné ukazatele finanční výkonnosti společnosti. V rámci hodnotových ukazatelů výkonnosti je proveden výpočet ekonomické přidané hodnoty. V závěru této práce jsou souhrnně zhodnoceny výsledky provedené finanční analýzy, které se staly východiskem pro návrh doporučení pro rozhodování analyzované společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the financial analysis as one of the fundamental basis for the financial decision-making of companies. After a brief characteristic of the analysed company, the subject-matter of the financial analysis is explained and individual indicators are defined. In the practical part, the vertical and horizontal analysis of financial statements of the analysed company is performed. Furthermore, the individual distinction and ratio indicators of the financial analysis, pyramidal system of indicators and summary indicators of financial performance of the company are calculated and evaluated. Within the monetary indicators of performance, the economic value added is calculated. In conclusion of this thesis, the results of the performed financial analysis, which became the basis for the draft recommendations for the decision-making of the analysed company, are summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Barbora ERHARDTOVA.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Erhardtova0001.PDFPosudek vedoucího práce581,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Erhardtova po.pdfPosudek oponenta práce631,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Erhardtova.PDFPrůběh obhajoby práce108,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3557

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.