Title: Nonparametric Kernel Regression Approach
Other Titles: Neparametrický jádrový přístup k regresi
Authors: Ťoupal, Tomáš
Citation: ŤOUPAL, T. Nonparametric Kernel Regression Approach. In: 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019 - Proceedings. Bratislava: Spektrum STU, 2019. s. 1182-1196. ISBN 978-80-227-4884-1.
Issue Date: 2019
Publisher: SPEKTRUM STU
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85070802548
http://hdl.handle.net/11025/35573
ISBN: 978-80-227-4884-1
Keywords: Neparametrická jádrová regrese;vyhlazovací parametr;jádrová funkce;kalibrace;Metoda křížového ověření;Penalizační metody;Metoda těsnosti a hladkosti
Keywords in different language: Nonparametric kernel regression;smoothing parameter;kernel function;calibration;Cross-Validation method;Penalty methods;Tightness and Smoothness method
Abstract: Uvedená práce je zaměřena na jednu možnou metodiku pro odhad neznámé regresní křivky neparametrickým jádrovým regresním přístupem. Hlavním cílem je popis neparametrické regresní funkce s využitím Nadarayova-Watsonova přístupu včetně aplikace na souboru reálných dat pro spotřebu piva v České a Slovenské republice. Zahrnuje vliv základních parametrů a návrh některých vhodných metod optimalizace. To znamená kalibraci navrhovaného modelu.
Abstract in different language: This paper is focused on a possible methodology for estimating of regression curve by nonparametric kernel regression approach. The main objective is a description of nonparametric regression function with using Nadaraya-Watson approach including a real data application for beer consumption in the Czech Republic and the Slovak Republic. It includes the influence of the basic parameters and proposal some appropriate optimization methods. It means a calibration of the proposed model.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© SPEKTRUM STU
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1182_Toupal.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD