Název: Investice do rozšíření výroby vybraného podniku s cílem zvýšení konkurenceschopnosti
Další názvy: Investment in Expansion of Production of Selected Company to Increase its Competitiveness
Autoři: Pešková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Zborková, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3581
Klíčová slova: investice;konkurenceschopnost;ekonomická efektivnost
Klíčová slova v dalším jazyce: investment;competitiveness;economic effectiveness
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je formulace investičního projektu společnosti LOVELAND s. r. o., který rozšiřuje svou výrobu s cílem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. V počátku práce je věnován prostor definici vize, strategie a podnikových cílů. Identifikace klíčových vlivů na investiční projekt je provedena důkladnou analýzou prostředí podniku. Investiční záměr společnosti je podložen harmonogramem a očekávanými peněžními toky. Ke zhodnocení ekonomické efektivnosti projektu jsou využity nejčastěji užívané metody jako doba návratnosti, čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento. Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice je provedeno jak pro realistickou variantu vývoje investičního projektu, tak pro variantu pesimistickou a optimistickou. V závěru práce je provedena komparace těchto variant a vyslovena doporučení, která je vhodné následovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is the formulation of the investment project of a company LOVELAND s. r. o., which plans the expansion of its production to increase its competitiveness. In the first part, the vision, the strategy and business objectives of this company are defined. The identification of key effects on this investment project is performed by the detailed business environment analysis. The investment project of this company is supported by the investment schedule and expected cash flows. The evaluation of economic efficiency is carried out by the most used methods like payback period, net present value and internal rate of return. This thesis also concentrates on the pessimistic variant of this project, optimistic and realistic variant. In the final part of this thesis is carried out the comparison of these variants and there are some recommendation, which should be followed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Peskova.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peskova pv.pdfPosudek vedoucího práce789,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peskova po.pdfPosudek oponenta práce616,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peskova.PDFPrůběh obhajoby práce84,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3581

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.