Title: Změny sídlištních struktur v okolí Ronova nad Doubravou
Other Titles: Changes in settlement structures in the vicinity of Ronov nad Doubravou
Authors: Malina, Ondřej
Musil, Jan
Netolický, Petr
Citation: KUČERA, L., PEŠKA, J., FOJTÍK, P., BARTÁK, P., KUČEROVÁ, P., PAVELKA, J., KOMÁRKOVÁ, V., BENEŠ, J., POLCEROVÁ, L., KRÁLÍK, M., BEDNÁŘ, P. First direct evidence of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Central Europe. Archaeological and Anthropological Sciences, 2019, roč. 11, č. 8, s. 4221-4227. ISSN 1866-9557.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85061707642
http://hdl.handle.net/11025/35859
ISSN: 0231-5823
Keywords: transformace osídlení;analytický povrchový sběr;zaniklá středověká ves;samostatně stojící kostel
Keywords in different language: settlement transformation;analytical surface collection;deserted medieval village;free-standing church
Abstract: západním cípu okresu Chrudim (dříve historická součást Čáslavska) v okolí města Ronova nad Doubravou se nalézají relikty několika zaniklých vsí, panských sídel s přidruženým hospodářským zázemím včetně dvorů, mlýnů a několika rybníků. V průběhu středověku se jednalo o hraniční zónu mezi lichtenburským panstvím a državami vilémovského kláštera (hranici tvořila samotná řeka Doubrava). I na tomto území se ale nalézaly samostatné državy. Krajina v okolí města prošla několika razantními transformacemi, které ovlivnily strukturu zdejšího osídlení. Jednou z nich bylo založení města. Příspěvek se zaměřuje na komparaci dostupných písemných a archeologických pramenů ve vymezeném mikroregionu bezprostředního okolí Ronova nad Doubravou.
Abstract in different language: Chemical analysis of archaeological objects is an important part of current investigations. In the presented study, a soil from an archaeological vessel from rescue excavation close to the village Držovice (Central Moravia Region, Czech Republic; findings dated to Eneolithic period) was analyzed using gas chromatography/mass spectrometry and firstly in archaeological science by atmospheric pressure solids analysis probe with atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry. Miliacin, a chemical marker of a broomcorn millet, was unambiguously confirmed by both techniques. The obtained results can help to understand the diet habits of Corded Ware population and connection between Central Europe and Asia, where broomcorn millet has been domesticated. The identification of miliacin as a “chemical imprint” of millet from the end of Eneolithic period of Moravia is therefore extraordinarily important.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2_ArchaeologiaHistorica_44-2019-2_17.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD