Název: Hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu
Další názvy: Efficiency evaluation of selected investment project
Autoři: Soukupová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Hodek, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3588
Klíčová slova: investice;studie proveditelnosti;hodnocení investic;rozvoj
Klíčová slova v dalším jazyce: investments;feasibility study;investment evaluation;progress
Abstrakt: Předmětem diplomové práce bylo vypracování konkrétního projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v kombinaci s Integrovaným operačním programem a zhodnocení ekonomické efektivnosti tohoto projektu. V první části práce jsou charakterizovány pojmy vztahující se k investicím a investičnímu rozhodování. Dále jsou zhodnoceny současné možnosti využití peněžních prostředků fondů EU k financování projektů. Následuje nejvýznamnější část práce, jež je věnována zpracování studie proveditelnosti, která slouží jako podklad pro to, aby se na jejím základě společnost I.V., spol. s r.o. ucházela o podporu ze strukturálních fondů EU. Poté je vyhodnocena ekonomická efektivnosti prostřednictvím nejpoužívanějších metod hodnocení investic, jimiž jsou doba návratnosti, čistá současná hodnota, index rentability a vnitřní výnosové procento. Vzhledem k tomu, že záměr společnosti I.V., spol. s r.o. obsahuje část investiční i část neinvestiční, je dále provedena analýza nákladů a přínosů, která zohledňuje i celospolečenský užitek. Závěrečná část obsahuje možnosti dalšího rozvoje společnosti s využitím finanční podpory EU.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this graduate thesis is to design a project within Operational programme Human Resources and Employment and Integrated Operational Programme, and economic evaluation of the said project. The first part of the thesis includes theoretical background on investments and investment decisions. Furthermore, it analyses the current conditions for acquiring financial resources from the EU funds for financing investment projects. Following is the most substantial section that is focused on the development of the feasibility study, which represents a key issue in the application for a grant. In the third part, the economic efficiency of the investment project is analyzed, using the most common methods, such as payback period, net present value, profitability index and internal rate of return. The project of I.V. Ltd includes both an investment and non-investment part, therefore a cost benefit analysis, including the societal benefits, is also provided. The final part addresses the possibilities of a further progress of the company as supported by the EU.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jana_Soukupova.pdfPlný text práce11,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova pv.pdfPosudek vedoucího práce690,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova po.pdfPosudek oponenta práce595,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova.PDFPrůběh obhajoby práce86,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3588

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.