Název: Nákladový controlling
Další názvy: Cost controlling
Autoři: Šeflová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Matiscsáková, Irena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3589
Klíčová slova: controlling;náklady;druhy nákladů;nákladové kalkulace
Klíčová slova v dalším jazyce: controlling;costs;types of costs;cost calculation
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na controlling nákladů ve společnosti Plzeňská energetika a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývá pojmem controllingu a jeho úlohami, definuje náklady a jejich jednotlivé druhy. Jako prostředek řízení nákladů jsou zvoleny nákladové kalkulace. V praktické části práce je společnost popsána, je provedena SWOT analýza a na základě poznatků získaných z teoretické části jsou analyzovány controllingové aktivity. V závěru je provedeno vyhodnocení controllingu společnosti a jsou prezentovány návrhy možných zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is aimed at controlling the costs in the company Plzeňská energetika a.s. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the concept of controlling and its tasks, and defines costs and their individual types. As a means of cost control, cost calculations have been selected. In the practical part of the thesis, the company has been described, a SWOT analysis has been conducted, and based on the findings obtained from the theoretical part, controlling activities have been analyzed. In conclusion, an evaluation of the company controlling has been performed, and suggestions for possible improvements have been presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Seflova.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Seflova pv.pdfPosudek vedoucího práce632,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Seflova po.pdfPosudek oponenta práce511,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Seflova.PDFPrůběh obhajoby práce87,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3589

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.