Název: Analýza financování nepodnikatelského subjektu
Další názvy: The analysis of financing of a nonprofit organization
Autoři: Tégl, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Kotková, Martina
Oponent: Fišerová, Venuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3595
Klíčová slova: financování;neziskový sektor;nadace;příjmy;výdaje
Klíčová slova v dalším jazyce: financing;nonprofit sector;foundation;income;expenses
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá financováním nepodnikatelského subjektu. V teoretické části je popsán neziskový sektor a jeho subjekty. Tyto poznatky jsou aplikovány v praktické části, která se zaměřuje na analýzu příjmů a výdajů konkrétní neziskové organizace - Nadace pro transplantace kostní dřeně. Důraz je kladen na rozdělení příjmů a výdajů do skupin a jejich rozbor z hlediska vývoje v minulých letech. Při zpracování této části byly využity grafy, do kterých byly zaneseny údaje z dostupných materiálů. Součástí diplomové práce jsou navrhovaná opatření, která by mohla zlepšit stávající situaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the financing of a nonprofit organization. The theoretical part describes the nonprofit sector and its entities. This knowledge is applied in the practical part which focuses on analysis of income and expenses in the nonprofit organization which is called the Bone Marrow Transplant Foundation. Emphasis is placed on the distribution of income and expenses into groups and their analysis. Graphs were used and their data came from annual reports. The proposed measures are likely to improve the current situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tegl pv.pdfPosudek vedoucího práce520,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tegl po.pdfPosudek oponenta práce559,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tegl.PDFPrůběh obhajoby práce90,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3595

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.