Title: Analýza vývoje firmy v době hospodářské krize
Other Titles: Analysis of the company development during the economic crisis
Authors: Princlová, Eva
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Poslední, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3606
Keywords: hospodářský cyklus;recese;hospodářská krize;měření výkonnosti;finanční analýza;strategické cíle;strategie rozvoje;finanční plán;scénáře tržeb;controlling
Keywords in different language: economic cycle;recession;economic crisis;performance measurement;financial analysis;strategic goals;development strategy;financial plan;revenue scenarios;controlling
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vývoje a výsledků firmy v době hospodářské krize pomocí klíčových indikátorů výkonnosti a na navržení případných doporučení k překonání dopadu hospodářské krize. V úvodu práce je uvedena charakteristika obecných rysů průběhu a příčin hospodářské krize, dále pak na tuto část bezprostředně navazuje kapitola, ve které se porovnává finanční krize s krizí hospodářskou a závěrem obecné části je vývoj hospodářství v České republice v období 2006-2011. Následuje přiblížení firmy, zhodnocení jejího vývoje a výsledky hospodaření v analyzovaném období 2006-2011. Teoretická část kapitoly je zaměřena na shrnutí teoretických poznatků s uvedením příslušných vzorců pro výpočet ukazatelů a jejich praktické využití. Měření výkonnosti firmy je provedeno jak pomocí tradičních ukazatelů, tak pomocí moderních ukazatelů EVA a MVA, s tím, že jsou vybrány pouze klíčové indikátory výkonnosti, navrženy metody pro controlling a provedena analýza. Součástí kapitoly o podniku je celkové zhodnocení finanční situace s navržením doporučení k překonání krize. Závěrem práce je navržení praktického řešení k překonání krize, které je provedeno pomocí strategického plánování na období 2012-2014, včetně formulace poslání, vize, strategických cílů firmy a strategie rozvoje výkonnosti podniku. Praktický návrh obsahuje finanční plán na plánované období a posouzení výkonnosti podnikatelského plánu na základě zvolených klíčových indikátorů výkonnosti. Práce obsahuje tabulky, grafy a přílohy. Informace byly čerpány z odborné literatury a podnikových výkazů. Analýza výkonnosti podniku provedená v této diplomové práci bude použita vedením firmy pro budoucí strategická rozhodování.
Abstract in different language: The dissertation is aimed at an evaluation of a development and results of the company during the economic crisis using the key performance indicators (KPI)a and at introducing recommendations on how to overcome the impact of the economic crisis. The introduction is aimed at characteristics of the general features of the course and causes of the economic crisis. This part of a chapter is followed by the comparison of the financial and economic crisis and the end of the general part of the chapter is aimed at describing the economic development of the Czech Republic in the years 2006-2011. This part is followed by presentation of the company and evaluation of its development and management during the analysed period (2006-2011). The chapter consists of practical and theoretical part which summarizes theoretical knowledge with using relevant formulas for the calculation of indicators. The performance measurement is performed by using both, the traditional and the modern indicators (EVA, MVA). Another part of the chapter is aimed at describing overall assessment of the financial situation and recommendations for overcoming the impact of the crisis based on analysis of the strategic planning in the years 2012-2014 with describing vision and strategic goals of the company. The practical part includes also a financial plan for the planned period and the performance assessment of the business plan based on selected key performance indicators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Eva Princlova.pdfPlný text práce850,27 kBAdobe PDFView/Open
Princlova pv.pdfPosudek vedoucího práce604,14 kBAdobe PDFView/Open
Princlova po.pdfPosudek oponenta práce532,51 kBAdobe PDFView/Open
Princlova.PDFPrůběh obhajoby práce101,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.