Název: Analýza vývoje firmy v době hospodářské krize
Další názvy: Analysis of the company development during the economic crisis
Autoři: Princlová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Poslední, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3606
Klíčová slova: hospodářský cyklus;recese;hospodářská krize;měření výkonnosti;finanční analýza;strategické cíle;strategie rozvoje;finanční plán;scénáře tržeb;controlling
Klíčová slova v dalším jazyce: economic cycle;recession;economic crisis;performance measurement;financial analysis;strategic goals;development strategy;financial plan;revenue scenarios;controlling
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vývoje a výsledků firmy v době hospodářské krize pomocí klíčových indikátorů výkonnosti a na navržení případných doporučení k překonání dopadu hospodářské krize. V úvodu práce je uvedena charakteristika obecných rysů průběhu a příčin hospodářské krize, dále pak na tuto část bezprostředně navazuje kapitola, ve které se porovnává finanční krize s krizí hospodářskou a závěrem obecné části je vývoj hospodářství v České republice v období 2006-2011. Následuje přiblížení firmy, zhodnocení jejího vývoje a výsledky hospodaření v analyzovaném období 2006-2011. Teoretická část kapitoly je zaměřena na shrnutí teoretických poznatků s uvedením příslušných vzorců pro výpočet ukazatelů a jejich praktické využití. Měření výkonnosti firmy je provedeno jak pomocí tradičních ukazatelů, tak pomocí moderních ukazatelů EVA a MVA, s tím, že jsou vybrány pouze klíčové indikátory výkonnosti, navrženy metody pro controlling a provedena analýza. Součástí kapitoly o podniku je celkové zhodnocení finanční situace s navržením doporučení k překonání krize. Závěrem práce je navržení praktického řešení k překonání krize, které je provedeno pomocí strategického plánování na období 2012-2014, včetně formulace poslání, vize, strategických cílů firmy a strategie rozvoje výkonnosti podniku. Praktický návrh obsahuje finanční plán na plánované období a posouzení výkonnosti podnikatelského plánu na základě zvolených klíčových indikátorů výkonnosti. Práce obsahuje tabulky, grafy a přílohy. Informace byly čerpány z odborné literatury a podnikových výkazů. Analýza výkonnosti podniku provedená v této diplomové práci bude použita vedením firmy pro budoucí strategická rozhodování.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation is aimed at an evaluation of a development and results of the company during the economic crisis using the key performance indicators (KPI)a and at introducing recommendations on how to overcome the impact of the economic crisis. The introduction is aimed at characteristics of the general features of the course and causes of the economic crisis. This part of a chapter is followed by the comparison of the financial and economic crisis and the end of the general part of the chapter is aimed at describing the economic development of the Czech Republic in the years 2006-2011. This part is followed by presentation of the company and evaluation of its development and management during the analysed period (2006-2011). The chapter consists of practical and theoretical part which summarizes theoretical knowledge with using relevant formulas for the calculation of indicators. The performance measurement is performed by using both, the traditional and the modern indicators (EVA, MVA). Another part of the chapter is aimed at describing overall assessment of the financial situation and recommendations for overcoming the impact of the crisis based on analysis of the strategic planning in the years 2012-2014 with describing vision and strategic goals of the company. The practical part includes also a financial plan for the planned period and the performance assessment of the business plan based on selected key performance indicators.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFÚ) / Theses (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Eva Princlova.pdfPlný text práce850,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Princlova pv.pdfPosudek vedoucího práce604,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Princlova po.pdfPosudek oponenta práce532,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Princlova.PDFPrůběh obhajoby práce101,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3606

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.